SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Problems of Contrastive Linguistics and Psycholinguistics - OKNC3C012A
Title: Vybrané problémy kontrastivní lingvistiky a psycholingvistiky
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)
Integrovaný předmět, na kterém participují tito vyučující: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D., PhDr. Pavel Sojka, Ph.D., prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout základní lingvistické teoretické zázemí k problematice výuky českého jazyka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků s odlišným mateřským jazykem) a k problematice výuky žáků nadaných. 1) Typologie mluvených jazyků: Různé typologické přístupy k mluveným jazykům (morfologický, syntaktický, fonologický) s důrazem na Skaličkovu typologii morfologickou. Zástupce pěti morfologických typů mluvených jazyků (flektivní, introflektivní, analytický, aglutinační a polysyntetický) s důrazem na kontrastivní typologii češtiny, ruštiny a vietnamštiny jako představitelů flektivního vs. analytického typu jazyka. Formální způsoby vyjadřování významů v různých jazycích. 2) Kontrastivní pohled na český jazyk vs. český znakový jazyk: Odlišení přirozených verbálních vokálních jazyků od přirozených verbálních nevokálních jazyků, tedy jazyků znakových, které používají menšinové komunity neslyšících různých národů. Gramatika a lexikon nevokálních jazyků (v základu). Výrazové prostředky znakového jazyka, gramatickými a lexikálními prostředky, jimiž obě modality (mluvená vs. znaková) vyjadřují tytéž významy. 3) Typologická charakteristika ruského jazyka v soustavě indoevropských jazyků: Chararakteristika ruštiny z hlediska genealogického a typologického. Hlavní strukturní znaky ruštiny v porovnání s češtinou na úrovni lexika, fonetiky, gramatiky a grafiky. Pasivní seznámení s písmem. 4) Dějiny psycholingvistiky a současná psycholingvistická paradigmata: Nejvýznamnější představitelé a směry psycholingvistiky a jejich vliv na současný stav bádání v oboru. Specifika psycholingvistického přístupu k analýze jazykových jevů s ohledem na jazyky mluvené. Aktuálním psycholingvistická paradigmata s důrazem na konkrétní výzkumy. 5) Psycholingvistické procesy: Problém dyslexie z hlediska jazykové typologie a užívaného typu písma. Vliv způsobu grafického záznamu jazyka na problémy při osvojování čtení a psaní. 6) Kognitivní procesy: Nejnovější poznatky o fungování mozku z hlediska nabývání jazykové kompetence. Současné neurolingvistické a psycholingvistické přístupy osvětlující fungování mozku při komunikaci. Odlišnosti ve fungování kognitivních procesů u žáků se SVP (žáci nadaní, žáci s SPU, žáci s dvojí výjimečností). Problematika neurotypičnosti a neurodiverzity.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (07.09.2023)

Moodle: Vybrané problémy kontrastivní lingvistiky a psycholingvistiky https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12976

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Základní literatura:

 

FERNÁNDEZ, Eva M. a Helen Smith CAIRNS. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014.

SERVUSOVÁ, Jana. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SCHWARZOVÁ, Monika. Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin, 2009.

Doporučená literatura:

 

CHEJNOVÁ, Pavla. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Praha: Karolinum, 2016. 

CHEJNOVÁ, Pavla. Development of Syntactic Competence in a Czech Child. Praha: PedF UK, 2019. 

KARMILOFF, Kyra a Annette KARMILOFF-SMITH. Pathways to language: from fetus to adolescent. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002.

HRONOVÁ, Anna Cícha et al. Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019.

MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

MACUROVÁ, Alena, Václav PTÁČEK a Ivana HOMOLÁČOVÁ. Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk. Speciální pedagogika, 1997, roč. 7, č. 3, s. 1–15.

PINKER, Steven. Jazykový instinkt: jak mysl vytváří jazyk. Praha: Dybbuk, 2009.

POPELA, Jaroslav et al. Skaličkova jazyková typologie. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

SKALIČKA, Vladimír. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ. Rysy přirozených jazyků: český znakový jazyk jako přirozený jazyk, Lexikografie: slovníky českého znakového jazyka. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SMOLÍK, Filip. Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata. Naše řeč, 2009, roč. 92, č. 5, s. 240–251.

SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014.

STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009.

VASILJEV, Ivo. Čeština a vietnamština v bilingvním mozku. Češtinář, 2009/2010, roč. 20, č, 3, s. 65–79.

VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

ŽAŽA, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno: FF MU, 1999.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (07.09.2023)

Zkouška (písemná práce) - prověřuje tematické okruhy uvedené v SIS a v Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (07.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12976

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html