SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comparative Education - OKN03N404A
Title: Komparativní pedagogika
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Is pre-requisite for: OKN03N205A
Annotation -
The aim of the course is to open students to deepen their understanding of the methodology of comparative pedagogy. The topics of the course are further specified in relation to pre-school education so that students can understand, through selected typical examples of different countries, the comparison of: conditions affecting the functioning of pre-school education in the context of social, economic and political aspects. 1.) Differences in the goals of preschool education and different conceptions of childhood. 2.) Conceptions of curriculum abroad and curriculum documents. 3.) Early language learning in international comparison. 4.) Diverse approaches to children with special educational needs, their diagnosis and support. 5.) Qualifications of teaching staff. 6.) Management of preschool institutions. 7.) Evaluation of the quality of preschool institutions.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Aim of the course - Czech

Záměrem kurzu je získat hlubší vhled do tematizovaných oblastí, určit základní proměnné evropských trendů předškolní výchovy a formulovat základní postuláty nezbytně přítomné v reformách české předškolní výchovy v evropských souvislostech.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže: 8h přímá výuka,  22h příprava na výuku, 12h samostudium literatury, 10h práce se studijními materiály, 8 h plnění průběžných úkolů, 15h seminární práce, 12h příprava na zápočet. Celkem 89h.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Literature - Czech

DVOŘÁK, Dominik et al. Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. 1. vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. 184 stran. ISBN 978-80-7290-860-8.

EACEA, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Praha: ÚIV, 2010. ISBN 978-92-9201-025-6.

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

European Commission/EACEA/Eurydice. The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

Loudová Stralczynská, B., Stará, J., Selbie, P., & Ristić, P. (2022). Educating Pre-primary and Primary Teachers Today: Quality Initial Professional Studies for Teachers in Six European Union Countries. Charles University, Faculty of Education. DOI: 10.14712/9788076033337.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

OECD. Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the Starting Strong Survey 2018, TALIS. Paris: OECD Publishing, 2019. Dostupné z: https://doi.org/10.1787/301005d1-en.

PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 3., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 333 stran. ISBN 978-80-262-0870-9.
 
SHUEY, E. et al. Curriculum alignment and progression between early childhood education and care and primary school: A brief review and case studies. OECD Education Working Papers, No. 193. Paris: OECD Publishing, 2019. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/d2821a65-en

SYSLOVÁ, Zora, Irena, BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Syllabus - Czech

Témata:

1.) Odlišnost cílů předškolního vzdělávání a rozdílné pojetí dětství.

2.) Pojetí kurikula v zahraničí a kurikulární dokumenty.

3.) Raná výuka jazyků v mezinárodním srovnání.

4.) Rozmanité přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich diagnostice a podpoře.

5.) Kvalifikace pedagogického personálu.

6.) Řízení předškolních institucí.

7.) Evaluace kvality předškolních institucí.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Zpracovávají seminární práci dle pokynů zadaných vyučujícím na začátku semestru na 1. setkání.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory jsou studentům k dispozici v Moodle na linku: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8873.

Klíč k přihlášení obdrží studenti na prvním setkání.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html