SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Relations Between Pre-Primary and Primary Education - OKN03N205A
Title: Vztahy předškolního a primárního vzdělávání
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Pre-requisite : OKN03N404A
Annotation -
The course is designed as a professional discourse into the issue of the continuity of pre-primary and primary education. Topics.) Development of professional terminology (school readiness, school maturity, school competence, historical context, etc.) 2.) Issues of the competences of the future schoolchild (curricular coherence of RVP PV, RVP ZV). 3.) Methods of pedagogical diagnostics of school readiness, keeping and use of children's portfolio. 4.) Cooperation of the kindergarten with other institutions in the Czech and international context (pedagogical-psychological counseling, primary school, preparatory classes, etc.). Implementation of ISCED 0 and ISCED 1 educational levels abroad. 6.) Possibilities for the implementation of the compulsory final year of pre-school education in the context of personality-oriented pre-school education. 7.) The developmental milestone of the child's entry into the first grade of primary school (enrolment in primary school, initial adaptation in the first grade, etc.) and the issue of early start of compulsory education. 8.) Issues of the child's transition between pre-primary and primary education in the context of development trends in Europe and inspiration for addressing the issue in the Czech Republic.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku, a to v českém i mezinárodním kontextu.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže: 5 kreditů

Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu: 12
Příprava na výuku
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 14 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 25 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
E-learningový kurz (odkaz): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8850
Studenti průběžně plní úkoly zadané vyučujícícm, pracují se studijními materiály a studují odbornou literaturu, vyhledávají související informace s tématem. 
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Literature - Czech

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

BEDNÁŘOVÁ, J. et al. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-319-3.

BEDNÁŘOVÁ, J. & ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

DANDOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, H., PRAVCOVÁ, D. & PŘÍKAZSKÁ, I. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-373-5.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-861-5

CHVAL, M. & KROPÁČKOVÁ, J. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vztah k dosahovaným kognitivním výsledkůmOrbis schoale. 2017, 11 (2), 93–117. ISSN

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J. & FIKAROVÁ, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.

 

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Teaching methods - Czech

Metody výuky jsou přednáška, práce s texty, skupinová práce a kolokviální diskuse.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Syllabus - Czech

Témata:

1.) Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.).

2.) Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kurikulární RVP PV, RVP ZV).

3.) Metody pedagogické diagnostiky školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia.

4.) Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi v českém a mezinárodním kontextu (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami atd.).

5.) Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 a ISCED 1 v zahraničí.

6.) Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy.

7.) Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.) a problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD.

8.) Problematika přechodu dítěte mezi preprimárním a primárním vzděláváním v kontextu vývojových trendů v Evropě a inspirace pro řešení problematiky v ČR.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude zakončen prezentací seminární práce.

Pokyny ke zpracování obdrží studenti na setkání kurzu.

Podmínkou je aktivní účast studenta na přímé výuce (50 %), plnění úkolů, studium literatury a příprava na setkání.

Výstupem předmětu je klasifikovaný zápočet.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz Moodle: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8850

Přístupové heslo bude sděleno na prvním setkání.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html