SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics from Educators for Children of a Pre-school Age II - OKN03N201A
Title: Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OKN03N101A
Is pre-requisite for: OKN03N401A
Annotation - Czech
Cílem předmětu je zpracovat přínos předškolního vzdělávání pro kognitivní, sociální a emoční vývoj dítěte a přiblížit zásadní obrat v pojetí vzdělávání (30.léta 20.stol.) a také současné teorie vzdělávání podle Y.Betranda. Studenti porozumí roli učitele v osobnostně pojatém předškolním vzdělávání a přínos kvalitního klimatu mateřské školy. Témata: 1.) Konstruktivistické pojetí rozvoje poznání dítěte (C. Freinet, Alfieriho schéma procesu poznávání a učení, souvislost s pedagogickou diagnostikou, projektovou metodou a pozicí učitele) 2.) Stádia kognitivního rozvoje (Piaget, Bruner, Vygotskij) 3.) Blomova taxonomie kvality vzdělávacích cílů 4.) Bertrandovy teorie vzdělávání a jejich souvislost s východisky RVP PV 5.) Souvislost potřeb dítěte a naplnění sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje (A. Maslow – 1970, Langmaier, Matějček, S. I. Greenspan) 6.) Socializace dítěte 2- 6 letého, (sociální učení, sociální zkušenosti, dovednosti, prosociální rozvoj) 7.) Dítě jako součást větší ustálené skupiny vrstevníků a rozvoj sebepojetí 8.) Kompetence učitele MŠ a jeho profesní vybavenost
Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu 

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Literature - Czech

ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha: Portál, 2003 ISBN 80-7178-640-3.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: 1998. ISBN 80- 7178-216-9.

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HOSKOVCOVÁ, S. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1424-8.

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Naklad. Karolinum, 2012. ISBN 978-80-24-2057-2.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU-Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-210-4142-0.

KVĚTOŇOVÁ, L., HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ I. Cesty k inkluzi.  Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.

SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-964-X.

TONUCI, F. Vyučovat nebo naučit? Praha: SVI, UK v Praze-Pedagogická fakulta, 1991.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Teaching methods - Czech

Metody výuky

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Syllabus - Czech
  • Kognitivní oblast: rozvoj zaměřený na konstruktivistické pojetí ( C. Freinet, Alfieriho schéma procesu poznávání a učení, souvislost s pedagogickou diagnostikou, projektovou metodou a pozicí učitele)
  • Stádia kognitivního rozvoje (Piaget, Bruner, Vygotskij)
  • Bloomova taxonomie kvality vzdělávacích cílů
  • Bertrandovy teorie vzdělávání a jejich souvislost s východisky RVP PV
  • Souvislost potřeb dítěte a naplnění sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje (A. Maslow – 1970, Langmaier, Matějček, S. I. Greenspan)
  • Socializace dítěte – úloha MŠ (sociální učení, sociální dovednost, prosociální rozvoj)
  • Dítě jako součást větší ustálené skupiny vrstevníků a sebepojetí
  • Kompetence učitele MŠ ve všech výše zmíněných rovinách i v profesní vybavenosti.
Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude ukončen

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8867

Přistupové heslo bude studentům sděleno na prvním setkání.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html