SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Research and Methodology - OKN03N102A
Title: Pedagogický výzkum a metodologie
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): Mgr. Barbora Nekardová
Is pre-requisite for: OKN03N206A
Annotation - Czech
Kurz rozvíjí výzkumnou kompetenci studentů s oporou o zkušenosti z bakalářské práce. Prohlubuje znalost výzkumných metod a postupů pro reflexi a zlepšení praxe. Zabývá se specifikou a etikou výzkumných šetření s dětskými participanty. Témata: 1.) Akční výzkum jako prostředek rozvoje profesionality učitele. 2.) Výzkumné metody a techniky, jejich možnosti a omezení: pozorování, dotazování, sociometrie, případová studie. 3.) Validita, reliabilita; vliv subjektivity výzkumníka – specifika výzkumu v oblasti předškolní pedagogiky. 4.) Teoretická báze pro výzkum – dostupnost a rešerše zdrojů. 5. Založení výzkumu, formulace výzkumného problému, stanovení výzkumných otázek, volba výzkumného designu. 5.) Fáze výzkumu, vstup do terénu. 6.) Dítě jako specifický případ participanta výzkumu. 7.) Etika výzkumu. 8.) Zpracování údajů a interpretace dat. Základní statistické funkce. 9.) Sdílení výsledků výzkumu, prezentace/publikace výzkumné zprávy (pedagogické časopisy, konference).
Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Descriptors - Czech

Plnění úkolů plynoucích z témat semináře, podíl na výzkumné činnosti, příprava, realizace, zpracování, interpretace.

Vyčíslení studijní zátěže: 8h přímá výuka, 22h příprava na výuku, 11h samostudium literatury, 6h práce se studijními materiály, 25h průběžné plnění úkolů, 8h příprava na zápočet. Celkem 80h.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Literature - Czech

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.

GAVORA, P. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010. 216 s. ISBN 9788089132911.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. (Ed.). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN:8073150786.

OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědecké práce. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7376-313-0.

SPOUSTA, V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

SYSLOVÁ, Z., NAJVAROVÁ, V. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M.. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU, 2011. 5 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (14.04.2021)
Syllabus - Czech

Témata:

1.) Akční výzkum jako prostředek rozvoje profesionality učitele.

2.) Výzkumné metody a techniky, jejich možnosti a omezení: pozorování, dotazování, sociometrie, případová studie.

3.) Validita, reliabilita; vliv subjektivity výzkumníka – specifika výzkumu v oblasti předškolní pedagogiky.

4.) Teoretická báze pro výzkum – dostupnost a rešerše zdrojů.

5.) Založení výzkumu, formulace výzkumného problému, stanovení výzkumných otázek, volba výzkumného designu.

6.) Fáze výzkumu, vstup do terénu.

7.) Dítě jako specifický případ participanta výzkumu.

8.) Etika výzkumu.

9.) Zpracování údajů a interpretace dat. Základní statistické funkce.

10.) Sdílení výsledků výzkumu, prezentace/publikace výzkumné zprávy (pedagogické časopisy, konference).

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Plnění úkolů plynoucích z témat semináře, podíl na výzkumné činnosti, příprava, realizace, zpracování, interpretace.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html