SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pupils with Special Educational Needs - OKMN0Q135A
Title: Žáci se SVP I (SPU, ps.dg.)
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0Q115A, OKMN0Q125A
Interchangeability : OPMN0Q135A
Is pre-requisite for: OKMN0S149A
Annotation -
The aim of the course is to gain basic knowledge about specific learning and behavioral disorders, but also competencies for direct work with students with SPU / SPCH. Despite the fact that the course focuses mainly on working with students with basic types of SPU (dyslexia, dysorthography, dysgraphia and dyscalculia) and SPCH, students will be acquainted through the development of early literacy with the form and nature of difficulties of other high-risk groups failing to acquire primary school. skills and their various difficulties in reading and writing (non-specific learning disabilities, children with dysphasia, children with comprehension disorders, etc.) The course is a knowledge base for the course School Counseling Services, which is more intervention-oriented.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (02.02.2022)
Descriptors - Czech

Výuka bude probíhat podle aktuálně platných pravidel.

Pro kurz je připraven Mooodle dle jednotlivých témat a přednášek. Kurz má název Specifické poruchy učení a chování pro 1. st. ZŠ (žáci s SPU tvoří největší skupinu). Přístup obdrží studenti na první přednášce. 

Rozklad studijní zátěže: 

Přímá výuka - 4 hodiny. 

Příprava na přednášky a studium odborné literatury - 24 hodin. 

Příprava na zápočtový test - 6 hodin. 

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (02.02.2022)
Literature - Czech

Literatura:

GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P. ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén, 2013.

KREJČOVÁ, L., BODNÁROVÁ, Z., ŠEMBEROVÁ, K, BALHAROVÁ, K.. Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika, 2014.

KUCHARSKÁ, A. Diagnostické postupy a obligatorní diagnózy v SPC (kapitola 3.2.). In Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007, s. 69-85. 

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005. 

MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. a kol. Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007.

PELLETIER, E. Porucha pozornosti bez hyperaktivity: Pomoc rodičům a učitelům. Praha: Portál, 2014. 

POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi. Komplexní péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012. 

WILDOVÁ, R. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK, 2002. 

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009.

 Další literatura:

KUCHARSKÁ, A., Seidlová Málková, G. Čtenářská gramotnost – předpoklady rozvoje, počáteční gramotnost. Pedagogika, 2012, č. 1-2, s. 1-9. 

KUCHARSKÁ, A. Riziko dyslexie – pregramotnostní dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: PedF UK, 2014. 

MUNDEN, A.; ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál, 2008. 

NOVÁK, J. Dyskalkulie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004.

PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007. 

RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999. 

TAYLOR, J. F. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Rádce pro děti s ADHD a ADD. Praha: Portál, 2012.

WILDOVÁ, R. (2006). Vybrané didaktické problémy výuky počátečního čteni. In Kucharská, A. (red.) Specifické poruchy učení a chováníSborník 2005, Praha: IPPP ČR, 2006, s. 107-113.

WILDOVÁ, R. Čtenářská gramotnost a možnost podpory jejího rozvoje. In WILDOVÁ, R. a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 5-14.

WILDOVÁ, R. (2006). Vybrané didaktické problémy výuky počátečního čteni. In Kucharská, A. (red.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2005, Praha: IPPP ČR, 2006, s. 107-113.

WILDOVÁ, R. Čtenářská gramotnost a možnost podpory jejího rozvoje. In WILDOVÁ, R. a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 5-14. 

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Requirements to the exam - Czech
Zápočet bude udělen na základě splnění zápočtového testu. Na zápočtový test má studující 2 pokusy. 
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (02.02.2022)
Syllabus - Czech
Témata kurzu:
1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – současné paradigma a jeho proměna, významy odlišného chápání pro učitele 1. st. ZŠ. Typologie žáků se SVP, důraz na preventivně intervenční přístupy. Vzdělávací potřeby ve vztahu ke školnímu výkonu. Školní úspěšnost/neúspěšnost, specifické poruchy učení vs. nespecifické, typologie nespecifických obtíží ve výuce žáků 1. st.
2. SPU – základní vymezení, vývoj pojmu, terminologie. Problematika rozvoje rané gramotnosti. Dekódování, porozumění čtenému, alfabetický princip, modely vývoje čtení a psaní.
3. Základní typy specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) – vymezení, okruhy obtíží, doporučované přístupy. Diagnostické přístupy, hodnocení gramotnostních dovedností, statické a dynamické diagnostické hledisko. Testy gramotnostních dovedností.
4. Vývojové a sociální aspekty SPU, primární a sekundární problematika
5. Specifické poruchy chování – úvod do problematiky. Definice SPCH (ADHD/ADD, hyperkinetická porucha), aktuální terminologie, projevy dítěte s SPCH, diagnostická kritéria. Vhodné přístupy k žákům s SPCH. Žáci s psychiatrickými potřebami – nejčastější problémy ml. šk. věku.
6. Preventivně-intervenční přístupy poradenských služeb, školní poradenství, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (jako východiska pro předmět Školní poradenské služby).
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (02.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html