SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Being and Society with teaching methodology I - OKMN0O161A
Title: Člověk a společnost s didaktikou I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (80)
summer:unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0O161A
Is interchangeable with: OPMN0O161A
Annotation -
The lecture is focused on summarizing the findings of social sciences, which are a prerequisite for the didactic analysis of topics in the educational field of human being and his world. In seminars on selected social science topics, students learn about examples of different work methods and evaluate their goals.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (26.09.2022)
Descriptors - Czech

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
Literature - Czech

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

HOLEČEK, M.: Zeměpis České republiky -- Učebnice pro střední školy. Praha: Česká geografická společnost,.2009.

HUTCHINGS, M.: Nápady pro vlastivědu. Praha:Portál, 1996.

HOFFMAN, J.: Středověké město. Praha: NLN, 2009.

HORSKÁ,P.; MAUR,Z; MUSIL,J: Vznik velkoměsta. Praha: Paseka, 2002.

MOŽNÝ, I.: Rodina a společnost. Praha:Slon, 2006.

HORSKÝ,J.; SELIGOVÁ,M: Rodina našich předků. Knižnice dějiny a současnost. Praha: NLN, 1996.

KIRSTE, R.; SCHULTZE. H.; TWORUSCHKA,U.: Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002.

FROLEC, V.; Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001.

FROLCOVÁ, V.: Velikonoce v lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2002.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Syllabus - Czech

1. Kurikulum společenských věd v primární škole a jeho problémy

Věcné učení a společenské vědy v českém vzdělávání v průběhu 20. století.

2. Analýza různých pojetí společenskovědního vzdělávání v historii i v současnosti v různých vzdělávacích systémech práce s učebnicemi 

Poznávání místa v čase, kulturněhistorické dědictví, památky jako propojení s minulostí

3. Osídlení české krajiny, předpoklady vzniku sídel a jejich funkce v krajině

4. Orientace v prostoru, konstrukce plánu a kognitivní vývoj dětí mladšího školního věku

5. Mapa, možnosti záznamu výškových poměrů krajiny do map, konkrétní a abstraktní myšlení, demonstrační úlohy

6. Přírodní prostředí a hospodářské aktivity člověka, druhy a typy půd, zemědělství a jeho předpoklady

7. Lokalizační faktory průmyslu, ekonomické zdroje v minulosti a dnes

8. Industrializace a urbanizace, jejich ekonomické a sociální důsledky

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Course completion requirements - Czech

Studijní oppory v Moodle:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Podmínkou pro zakončení předmětu je

  • odevzdání výstupů podle zadání ve studijní opoře kurzu přes funkci odevzdání úkolu    
  • odevzdání seminární práce Návrh terénní výuky, zadání najdete u tématu č. 8 studijní opory, zde je také ikona  odevzdání úkolu.

Termín pro odevzdání Návrhu terénní výuky je týden před koncem zkouškového období.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html