SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Drama education with practice - for physical education, music education, art education - OKMN0N204B
Title: Dramatická výchova s praxí – pro zaměření TV, HV, VV
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (55)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0N208B
Is co-requisite for: OKMN0TV, OKMN0HV, OKMN0VV
Is incompatible with: OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0N244B, OKMN0N243B, OKMN0N242B, OKMN0N241B
Is pre-requisite for: OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0H219B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V228B, OKMN0H205B, OKMN0H206B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H221B
Is interchangeable with: OPMN0N208B
Annotation -
The aim of the course is to provide students an insight into the field of drama education, to acquaint them with the principles of the field, its objectives, strategies and methods.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Descriptors - Czech

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. 192 s. ISBN 978-80-262-0374-4.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

didaktické projekty z časopisu Tvořivá dramatika

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY,B.  Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS, 2014. ISBN978-80-903901-4-0.

 

Doporučená literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

SVOBODOVÁ, Eva a ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 167 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí. Prah: ISV nakladatelství, 1995.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.   

MACHKOVÁ, Eva. Viola Spolinová - Hry a cvičení pro divadlo. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Syllabus -

Content of lectures:
Drama education - the principle of using training games and exercises, playmaking
Dramatic Games and Improvisation - Use of Role Playing and Improvisation as a Basic DV Method
Working with a Story - Lessons based on a non-literary and literary story
Structured drama
Part of the course is listening practice in drama lessons in the range of 0/1.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

Last update: Hanyš Holemá Irena, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html