SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Research - OKMN0N168A
Title: Pedagogický výzkum
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Barbora Nekardová
Pre-requisite : OKMN0N156A
Interchangeability : OPMN0N168A
Is pre-requisite for: OKMN0N179A
Annotation -
The subject provides an insight into the basic approaches and methods of research in education. Knowledge from the subject will be used when preparing the diploma thesis. Their achievement is necessary for entry into the subsequent subjects taught in the 5th year Preparation and processing of diploma thesis I and II.
Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Aim of the course - Czech

Student bude po ukončení předmětu schopen prokázat základní orientovanost v problematice kvantitativního a kvalitativního přístupu v pedagogickém výzkumu, prokázat dovednost kriticky zhodnotit modelové výzkumné zprávy, koncipovat jednoduchý design pedagogického výzkumu a na modelovém souboru analyzovat data. 
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Descriptors - Czech

Přímá výuka a test: 9 hodin; samostudium a četba odborné literatury: 50 hodin; úkoly v moodle: 25 hodin

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Literature - Czech

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007.

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. 

Greger, D., Simonová, J., Chvál, M., & Straková, J. (Eds.). (2020). Když výzkum mění praxi. Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné zde: https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/publikace/akcni-vyzkum/

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (26.02.2024)
Teaching methods - Czech

Přednáška, cvičení, samostudium, skupinová práce, diskuse, analýza dat.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Syllabus -

Topics:

1. Teacher's research competence, research lessons

2. Qualitative research

3. Quantitative research

4. Quantitative research + reflection

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Course completion requirements - Czech

1. Splnění 2 úkolů v Moodle (výběr ze tří) v požadované kvalitě v termínu odevzdání - (lze získat max 5 + 5 bodů). Za pozdní odevzdání úkolu, pokud jej student odevzdá nejdéle 7 dní po uplynutí termínu, může student získat max 2 body /úkol. Úkoly budou zveřejňovány průběžně, vždy po odpřednášení tématu.

2. Závěrečný test (max 15 bodů).

Celkové hodnocení:

22 – 25 bodů: výborně 

18 – 21 bodů: velmi dobře

17 14 bodů: dobře

Méně než 14 bodů: neuspěl/a

Test se bude konat online ve dvou řádných a jednom opravném termínu. 

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (04.02.2024)
Learning resources - Czech

Moodle kurz zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5755 (přihlášení bez hesla)

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html