SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inclusive Primary Education - OKMN0N163A
Title: Inkluzivní primární pedagogika
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0S155A
Interchangeability : OPMN0N163A
Annotation -
This course prepares future teachers for work in the classroom of primary schools, especially for working with students with extraordinarily talented students and students with a different mother tongue. It further develops the general didactic competence of students to individualise and differentiate teaching so that they can create a safe, motivating and supportive environment for the learning of these students and enable them to maximise their potential.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.03.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studující znalostmi a dovednostmi, které jim umnožní volit adekvátní podporu žáků s různými překážkami v učení, především se zaměřuje na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, žáky mimořádně rozumově nadaných a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je také rozvoj dovedností studentek a studentů individualizovat a diferencovat výuku tak, aby dokázali vytvářet bezpečné, motivující a podpůrné prostředí pro učení všech žáků ve třídě a umožnili jim tak maximálně využít svůj potenciál.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž: 50 pracovních hodin (2 kredity)

- kontaktní výuka: 8 hodin
- pretest a průběžné úkoly: 18 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, příprava na test: 26 hodin

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Literature - Czech

 KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: první stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4499-4. Dostupné zde: http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-szn-1st/metodika-szn-1st.pdfHAVIGEROVÁ, J. M. Pět pohledů na nadání.  Praha: Grada, 2011, 144 s. ISBN 978-80-247-3857-4.

PORTEŠOVÁ, Š. DVACET PRINCIPŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÝCH, TALENTOVANÝCH A NADANÝCH ŽÁKŮ. časopis Svět nadání. Číslo 2 , ročník VII., 2018, www.nadanedeti.cz

KOLEKTIV AUTORŮ: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách.Praha: META o.s. - Sdružení pro Příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ČŠI Tematická zpráva Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. 2021/2022 dostupné z: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2022/TZ_Podpora_nadanych_mimoradne_nadanych_ZS_SS/html5/index.html?p

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-videa

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky, dílčí prezentace vyučujících, analýza videosituací, diskuse, písemné a ústní dílčí úkoly a jejich prezentace, samostudium, pretest, znalostní test

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus -

Within the subject of education of gifted students, the course contents include:

1. Theory of Gifting.

2. Educational diagnostics of exceptionally gifted students.

3. Characteristics of talented students and their educational needs and potential problems.

4. Acceleration and enrichment as the basic strategy of gifted education, its forms, benefits and risks

5. Individual educational plan, its creation and implementation in the common class

6. Methods, forms of work and assessment suitable for gifted students

7. Collaboration with family, PPP and support organisations in care and gifted students

8. In the context of the education of students with a different mother tongue

9. Introduction to migration

10. Education of students with a different mother tongue at Czech schools

11. Principles of working with students with a different mother tongue

12. Encourage the inclusion of a student with a different mother tongue

14. Acquision of the second language across various subjects

Last update: Vallin Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Pretest v moodle - nutné splnit do 3. 10. 2023

3 dílčí úkoly v moodle.

Zápočtový test (znalostní test) ve zkouškovém období v prostředí moodle - 10 uzavřených otázek s volbou odpovědi. 90% - 100%: výborně, 70- 89% velmi dobře, 60 - 69% dobře. Testové otázky vycházejí z teorie prezentované na přednáškách, seminářích, v rámci moodle podpory a přítomné v povinné literatuře k předmětu. Očekává se znalost teorie a schopnost ji aplikovat v prakticých situacích. Budou vypsány 2 termíny a jeden termín opravný. Žádný další termín vypsán nebude.

Účast na setkáních (povolena jedna absence).

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15249, heslo: Inkluze2023KS

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html