SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to education - OKMN0N101A
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Nekardová
Mgr. Kristýna Šejnohová
Interchangeability : OPMN0N101A
Annotation -
The set of lectures offers stimuli for creative pedagogical thinking and action, a conceptual guide to pedagogical work based on knowledge of the subject and a rational concept of education and training. It strives to awaken students' thoughtfulness, emphasizing active questioning rather than accepting ready-made definitions.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je uvedení do základů pedagogiky jako vědního oboru, její terminologie, některých teorií, do širšího kontextu chápání významu relací jednotlivých činitelů výchovy a vzdělávání i do sebereflektivního přemýšlení o učitelské profesi. Setkání probíhají formou pravidelné prezenční výuky dle rozvrhu. Předmět  je orientován na osvojení klíčových odborných dovedností, které studenti budou po celé další studium využívat a prohlubovat (orientace v pedagogických disciplínách, práce s odbornou literaturou, pedagogická terminologie, porozumění principům empirického výzkumu v pedagogice) a na získání základní orientace v aktuální situaci ve výchově, vzdělávání a pedagogických vědách. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení:

- student dokáže používat  pedagogickou terminologii a prokáže znalost a porozumění základním teoriím pedagogiky,

- student dokáže vyhledávat v odborných databázích, orientuje se ve struktuře odborného textu,

- student dokáže vysvětlit logiku kvalitativního a kvantitativního zkoumání v pedagogice,

- student charakterizuje  aktuální strategické dokumenty, dokáže charakterizovat hlavní linie pedagogického výzkumu v České republice a hlavní představitele

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž: 4 hod přímá výuka, 51 hod samostudium odborné literatury dle pokynů vyučující, 20 příprava na zkoušku.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.

PRŮCHA,J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

Doporučená literatura:

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1997. ISBN 80-85498-23-5.

DVOŘÁKOVÁ, Markéta, 2015. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5039-2.

HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

PRŮCHA, J. (ed). Pedagogická encyklopedie. Portál: Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK, 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-246-2977-3.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Teaching methods - Czech

 Přednáška, samostudium, studium odborné literatury.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno splnění dílčího úkolu v moodle, složením zkoušky formou písemného/online testu, který vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Syllabus -

Definition of content

Science education

Main pedagogical concepts

Classification of pedagogical disciplines and their subject of research

Forming and educating people

Principles of education

Goals of education

Relation between subject and object of education as a two-sided cultivating dialogue

Educational resources

The course of education (process of character formation and education)

The essence of educational art (the factors on which the quality and efficiency of education depend on the most)

Education and training

School – the most important educational and educational institution

Principles of correct citation and work with scientific literature.

Teaching as a profession

Last update: Bravená Noemi, doc. PhDr. ThDr., Th.D., Ph.D. (14.09.2021)
Course completion requirements - Czech

 Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno splnění dílčího úkolu v moodle, složením zkoušky formou písemného/online testu, který vychází z povinné literatury a moodlových e-learningových podpor.

Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
Learning resources - Czech
Studijní podpora je dostupná na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15253 Heslo bude zasláno studentům vyučujícím po zapsání se do předmětu.
Last update: Nekardová Barbora, Mgr. (19.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html