Inequalities in education - OKBZ1Z025B
Title: Nerovnosti ve vzdělávání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (21.08.2019)
Kurz představí základní sociologické teorie týkající se utváření nerovností ve vzdělávacím systému a seznámí studenty s poznatky zahraničních i domácích výzkumů týkajících se vzniku nerovností i mechanismů vedoucích k jejich posilování, respektive oslabování. Velká pozornost bude věnována diskusi o implikacích výzkumných poznatků pro opatření vzdělávací politiky a práci školy a učitele. Kurz bude zaměřen na nerovnosti související se socioekonomickým statusem, genderem a etnicitou. Okruhy: 1. Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti - Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. 2. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností a jejich poznatky. Výzkumy diferenciace vzdělávacích drah, volby školy, vzdělanostních přechodů, faktorů pozitivně ovlivňujících vzdělávání znevýhodněných žáků (výzkumy školní efektivity, resilience) a genderových nerovností. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti. 3. Opatření vzdělávací politiky na podporu snižování nerovností. Pokusy o snižování nerovností ve vzdělávacím systému v ČR.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (21.08.2019)

GREGER, David. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, s. 21-40. ISBN 80-200-1400-4.

Straková, Jana. Vzdělanostní nerovnosti a vzdělávací politika ve světě a v ČR. In KASÍKOVÁ, Hana a Jana STRAKOVÁ. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-75. ISBN 978-80-246-1911-8.

ČŠI. Rovný přístup v České republice: situace a doporučení. Praha: ČŠI. 2012.  http://www.csicr.cz/getattachment/b8f234a3-1872-47fd-a3ed-6046e09b1445/Rovny-pristup-ke-vzdelavani-v-CR-situace-a-dop?maxSideSize=2000&width=500&height=800.

 

Další doporučená literatura:

FIELD, Simon, Małgorzata KUCZERA a Beatriz PONT. No More Failures Ten Steps to Equity in Education. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007, 155 s. ISBN 978-926-4032-606.

KASÍKOVÁ, Hana a Jana STRAKOVÁ. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-75. ISBN 978-80-246-1911-8.

MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 411 s. ISBN 80-200-1400-4.

MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON, 2010.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (30.05.2022)

Vedle 1 prezenčního úvodního setkání (90 min.) se jedná o distanční asynchronní plnění úkolů v průběhu semestru k určitému termínu, ale ve Vámi zvoleném čase. Všechny úkoly budou zadány a také odevzdány v Moodlu v průběhu semestru.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (20.10.2023)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15586