SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of vocational education - OKBO3P025A
Title: Pedagogika odborného vzdělávání
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:16/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBO3P012A
Is pre-requisite for: OKBO3P035A, OKBO3I036A, OKBO3P056A, OKBO3P044A
Annotation - Czech
Předmět zprostředkovává systematický vhled do problematiky odborného vzdělávání se zřetelem na aktuální vzdělávací trendy v ČR a EU. Důraz je kladen zejména na sféru středního a vyššího odborného vzdělávání a také na oblast celoživotního učení. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům aktuální poznatky o odborném vzdělávání a motivovat je k podpoře celoživotního učení. Obsahové vymezení: 1. Pojetí odborného vzdělávání, jeho celoživotní dimenze. 2. Systém odborného vzdělávání v ČR. 3. Typy systémů odborného vzdělávání v zahraničí, 4. Vzdělávací programy a tvorba kurikula. 5. Úloha všeobecného vzdělání (vč. klíčových kompetencí) v odborném vzdělávání. 6. Kvalifikační požadavky ze sféry práce na odborné vzdělávání. 7. Vztah trhu práce a odborného vzdělávání. 8. Procesy profesní orientace a kariérové poradenství. 9. Propojení počátečního a dalšího odborného vzdělávání – Národní soustava kvalifikací, uznávání výsledků předchozího učení. 10. Procesy certifikace a evaluace.
Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Literature - Czech

KANTOROVÁ, J. Školní klima na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4799-5.

KOFROŇOVÁ, O. a kol. Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení. Praha : ISOV VÚOŠ, 1998. ISBN 80-85118-31-9.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5.

SAK, P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0.

ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-551-6.

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Learning resources - Czech

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8912

Heslo pro hosty: akredkpg19

Last update: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html