SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Physical Education II - deepening - OKB03T406A
Title: Didaktika tělesné výchovy prohlubující
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKB03T503B
Annotation - Czech
Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v řízení pohybových činností v mateřské škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Teoretické znalosti se týkají učení a motorického učení, forem pohybových činností v MŠ, metod a stylů v řízení předškolních dětí, možností realizace RVP PV pomocí pohybových činností. Studenti se seznámí s benefity pohybové aktivity, problematikou rané specializace a budou se v prohlubujícím pohledu zabývat didaktickými zásadami při osvojování pohybových dovedností. Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při zajišťování záchrany a dopomoci.
Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v řízení pohybových činností v mateřské škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 20 hodin

příprava a realizace metodických výstupů:  20

příprava na ZK: 15 hodin

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

BOROVÁ, Blanka. Cvičíme s malými dětmi: náměty pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 3 do 8 let. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8223-8.

BURIÁNOVÁ, Jana, Věra JAKOUBKOVÁ a Hana NÁDVORNÍKOVÁ. Vedení mateřské školy. Praha: Raabe, 1997-2004.

JAKOUBKOVÁ, Věra, Hana NÁDVORNÍKOVÁ a Jana BURIÁNOVÁ, ed.. Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2000. ISBN 80-863-0703-4.

RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4659-7.

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V., PANSKÁ, Š., ČERNÁ, J.   Gymnastická terminologie. Praha. UK FTVS. 2013. Multimediální učební text. CD- ROM. ISBN 978-80-87647-00-4. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

ChHRUDIMSKÝ, Jan, KRIŠTOFIČ, Jaroslav, MAREK, Jaroslav, VORÁLKOVÁ, Jitka, Gymnastika v obrazech - multimediální učebnice. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV. Tělovýchova, 2000. ISBN 80-858-6654-4.

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

SKOPOVÁ, Marie, ZÍTKO. Miroslav. Základní gymnastika. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1323-version1-zakladni_gymnastika.pdf

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Témata:

1) Učení a motorické učení.

2) Formy pohybových činností v mateřské škole.

3) Metody a styly v řízení pohybových činností u předškolních dětí.

4) Možnosti realizace RVP PV pomocí pohybových činností.

5) Benefity pohybové aktivity.

6) Problematika rané specializace.

7) Didaktické zásady při osvojování pohybových dovedností.

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při zajišťování záchrany a dopomoci.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html