SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory and didactics of preschool education III - OKB03N401A
Title: Teorie a didaktika předškolní výchovy III
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OKB03N301A
Is pre-requisite for: OKB03N602A, OKB03N601A
Annotation - Czech
V první části předmětu jsou analyzována základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkce dětské hry pro zdravý rozvoj dítěte, provázanost hry a učení, etapy hry v celém předškolním období (0-6). Jednotlivé druhy her a jejich proměny jsou nahlíženy ve vývojových souvislostech s věkem dítěte. Stejně tak jsou začleňovány do této kontinuity požadavky na jednání pedagoga i vhodnost hraček a materiálů pro jednotlivá období. Druhá část předmětu se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení. V návaznosti bude závěrečný obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ. Cílem třetí části předmětu je získat základní informace o pedagogických výzkumech, výzkumných metodách vhodných pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a v souvislosti se studovaným oborem.
Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže:

Celkem 112h studijní zátěže. Z toho přímá výuka 12 h, příprava na výuku 18h, samostudium literatury 15h, práce se studijními materiály 39h, příprava na zkoušku 20h, plnění průběžných úkolů 8h

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (15.01.2023)
Literature - Czech

CALATIOVÁ, M., DELAČOVÁ, S., MULLEROVÁ, A. Volná hra.  Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.

GAVORA Výzkumné metody pro studenty. Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X. 

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.

MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum, uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

PIAGET, J. INHELDEROVÁ,B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1965.

SMITH, Peter K. a Jaipaul L. ROOPNARINE. The Cambridge handbook of play: developmental and disciplinary perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-316-64090-6.

SUCHÁNKOVÁ, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0698-9.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Syllabus - Czech

Témata:
1) Hra – teorie hry, její vývoj, znaky, typy her, role učitele, didaktický potenciál hry, hračka.
2) Individualizace ve vzdělávání – aplikace poznatků (potřeby a rizika jejich nenaplňování), diferenciace vzdělávací nabídky, možné přístupy k tvorbě vzdělávací nabídky.
3) Klima školy/mateřské školy, třídní klima – vliv na kvalitu pedagogického působení, na dětskou skupinu i na vztahy pedagogů. Klima jako skryté kurikulum. Činitelé a faktory ovlivňující klima, možnosti působení učitele.
4) Osobnost učitele v mateřské škole – specifika práce s předškolními dětmi, kompetence učitele MŠ (v pojetí pedagogické psychologie a pedagogiky).
5) Pedagogický výzkum, výzkumné metody vhodné pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a na výzkumy a vhodné metody související se studovaným oborem.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v prostředí Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8648

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html