SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Pre-Primary Education - OKB03N307A
Title: Dějiny předškolní pedagogiky
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Pre-requisite : OKB03N101A
Interchangeability : OPB03N307A
Annotation -
The aim of the course is to introduce and guide students to learn and understand the developmental tendencies in the history of preschool education from the earliest times to the present. The basic emphasis is on the awareness of the correlations between the paradigm of the time, its change and the subsequent reaction and response of educational and training theory and practice (change of goals, social structures, economic conditions, institutions); part of this is to find the Czech position in the context of European and world development.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Aim of the course - Czech
Student si osvojí porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí v odpovědích výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže: celkem 75 h, z toho 8 h přímá výuka.

32h. – studium pramenů viz literatura -  Předškolní výchova v zrcadle pramenů I-III.

35 h.- příprava ke zkoušce

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Literature - Czech

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2017. ISBN 978_80_7290-945-2.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948 - 1989). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2021. ISBN 978_80_7603-330-6.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle kurzu.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (16.04.2022)
Syllabus - Czech

Témata:
1) Vývoj výchovných cílů a jejich proměna v historii předškolní výchovy, tradice.
2) Péče o děti ve středověku.
3) První koncepce předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský.
4) Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua.
5) Proměna rodiny a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J. V. Svoboda, dětských zahrádek - F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká).
6) Koncepce „staré školy“ - froebelismus.
7) Reformní hnutí, pedocentrismus, principy.
8) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori).
9) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus).
10) Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu.
11) Teorie akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání.
12) Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (16.04.2022)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8646. Heslo obdrží studenti na první hodině výuky.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html