SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory and didactics of preschool education I - OKB03N201A
Title: Teorie a didaktika předškolní výchovy I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Pre-requisite : OKB03N101A
Interchangeability : OPB03N201A
Annotation -
The aim of the course is to gain a basic orientation in the key concepts of preschool pedagogy. The content of the lectures is an introduction to the definitions, internal structure, meaning, functions and development cycle of the family, the characteristics of the contemporary Czech family and its demographic background. Attention will be paid to the child in the contemporary world, the typology of the child and the theory of multiple intelligences. The aim of the course is also orientation in the main curricular document - the Framework Educational Programme for pre-school education. Attention is paid to the concept of preschool education in the present day - personality-oriented preschool pedagogy. The objectives, conditions, organisation and content of pre-school education, the basis for its implementation and the specification of target competences in the RAP PV are discussed. Students gain insight into the current position of the child in our society, education in the family and in institutional care. They will be able to characterize the personality-oriented model of pre-school education, orient themselves in the current goals and objectives of pre-school education formulated in the RVP PV, they will be able to observe and assess the suitability of the conditions and method of organization of the day and work with an age-homogeneous and heterogeneous group of children in the kindergarten environment. They will be able to link theoretical knowledge with their practical experience. Students will also be supported to enter the theoretical contexts and prepare for further study through videos and case studies available in the course on Moodle (Fund F). Topics: 1) Characteristics of the contemporary family, its structure, meaning, function, developmental cycle. 2) Genesis of goals, goals of education in the person-centred model, insight into the taxonomy of educational goals. 3) Curriculum of preschool education, background for its implementation: - framework goals, key competences, sub-goals and expected outcomes; - organisation and conditions of education in the kindergarten environment and risks associated with them.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získat základní orientaci v klíčových pojmech předškolní pedagogiky:

- s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, s charakteristikou současné české rodiny a jejím demografickým pozadím;

- se sitovaností dítěte v současném světě, typologii dítěte a teorie mnohačetné inteligence;

- orientace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (cíle, obsahy, podmínky, organizace).

- propojení teorie a praxe přes vlastní pedagogickou zkušenost v předmětu praxe, videa, kazuistiky.

 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
Descriptors - Czech

 Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity (tj. 75-90 hodin práce studenta)

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 30 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu: 8
E-learningový kurz (odkaz): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8633
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Literature - Czech

BRUCEOVÁ, T.: Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

978-80-257-0807-1.

GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

OPRAVILOVÁ, E., GEBHARTOVÁ. V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018. Dostupný na http://www.msmt.cz/file/45303/

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5107-8

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ., S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.

SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Teaching methods - Czech

- přednáška

- práce s texty individuální i ve skupině v rámci setkání i v domácí přípravě

- individuální/skupinové vypracování dílčích úkolů jako východisko studia teorie

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Syllabus - Czech

Témata:

1) Charakteristika současné rodiny, její struktura, význam, funkce, vývojový cyklu.

2) Geneze cílů, cíle výchovy v osobnostně orientovaném modelu, náhled na taxonomii vzdělávacích cílů.

3) Kurikulum předškolního vzdělávání, východiska pro jeho realizaci: - rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a očekávané výstupy; - organizace a podmínky vzdělávání v prostředí mateřské školy a rizika s nimi spojená.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (10.11.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude zakončen klasifikovaným zápočtem v podobě testu (min. 70 % bodů pro splnění zápočtu; klasifikace: 70-79 bodů = 3; 80-89 bodů = 2; 90-100 bodů = 1). Test je možné 2 opakovat, tj. 1 řádný a 2 opravné termíny.

Studenti budou studovat literaturu vztahující se k tématům kurzu (rodina, dítě, cíle, obsahy a podmínky v RVP PV apod.). V Moodle a v rámci domácí přípravy budou plnit interaktivní úkoly mezi jednotlivými setkáními. Budou pracovat ve skupinách či dvojicích na úkolech umožňujících propojení teorie a jejich dosavadních zkušeností z praxe.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (17.01.2023)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8633

Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html