SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of Preschool Education III - OKB01N121A
Title: Teorie předškolní výchovy III
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKB03N401A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OKB01N116A
Interchangeability : OPB01N121A
Is pre-requisite for: OKB01N129A, OKB01N127A
Annotation -
Theory of Preschool Education III The first part of the subject focuses on pedagogical researches, research methods suitable for various types of applied research in educational processes and on research and appropriate methods related to the studied branch. The research methods will be given in a context with a possible use in already assigned bachelor thesis. The second part of the subject will focus on the climate of the school / kindergarten, class / and its influence on the quality of educational activities, on children's group and on the relationships of the teachers. The importance of the climate as a hidden curriculum will be introduced. In connection with this topic, the further content of the subject will be oriented to the personality of the kindergarten teacher, the specifics of the work with pre-school children and in connection with this, the competences of the kindergarten teacher will be deduced (in the context of pedagogical psychology and pedagogy). It will be continuously responded to students' questions and experiences – e.g. after returning from their practical training. The main topics of the subject for the oral exam will be given during the semester. The oral exam will verify the knowledge of the previous subjects Theory of Preschool Education I and II, which were finished with a credit.
Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (18.12.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem první části předmětu je získat základní informace o pedagogických výzkumech, výzkumných metodách vhodných pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a v souvislosti se studovaným oborem. Druhá část se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení. V návaznosti bude další obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Descriptors - Czech

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS:

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d38061609244a399fb0c76a1f821461%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab2ff2c3-6c3d-4201-b653-e4b09f0f3936&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

KÓD týmu: kc9aqpj

Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

GAVORA Výzkumné metody pro studenty. Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X. 

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu - základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 97880-247-1369-4.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4435-3.

MERTIN V.,GILLERNOVÁ I.(eds.) Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X. PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum, uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

 

Další doporučená literatura:

KOŤÁTKOVÁ, S. Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia paedagogica. 2009, č. 2, s. 69-83. ISSN 1803-7437.

KOŤÁTKOVÁ, S. Jak učitelé vytvářejí školní klima. Informatorium 3-8. 2006, č. 3, s. 8-9. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Překážky vytváření příznivého klimatu. Informatorium 3-8. 2005, s. 9-11. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Komunikace učitelky MŠ (1.) Informatorium 3-8. 2002, č. 10, 10-11. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Komunikace učitelky MŠ (2.-4.) Informatorium 3-8. 2003, č. 1, 2,3, s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška bude obsahovat okruhy z tohoto předmětu Teorie předškolní výchovy III i z předcházejících dvou předmětů Teorie předškolní výchovy I, II, které byly zakončovány zápočtem. Okruhy ke zkoušce budou studentům předány v první třetině semestru. Požadavkem ke zkoušce v prezenčním studiu bude aktivní účast na výuce. V kombinovaném studiu bude zadán seminární úkol (z důvodů menšího rozsahu výukových hodin), který bude tématicky vycházet z jednotlivých částí předmětu a ze zkušeností studentů ze školní praxe. Seminární úkol musí být vyučujícímu doručen 10 dnů před přihlášeným termínem zkoušky s mailovým kontaktem na studenta.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Syllabus - Czech

První část předmětu se zaměřuje na pedagogické výzkumy, výzkumné metody vhodné pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a na výzkumy a vhodné metody související se studovaným oborem. Metody výzkumu budou dávány do souvislostí s možným využitím v již zadaných bakalářských pracích. Druhá část se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení, na dětskou skupinu i na vztahy pedagogů. Seznámí s významem klimatu jako skrytého kurikula. V návaznosti na toto téma bude další obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ (v pojetí pedagogické psychologie a pedagogiky). Průběžně bude reagováno na otázky a zkušenosti studentů z praxe, které budou nahlíženy přes názory a postoje studentů ve skupinové diskuzi. Zkouška bude na základě zadaných okruhů ověřovat znalosti i z předcházejících předmětů Teorie předškolní výchovy I, II, které byly zakončeny zápočtem.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (14.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html