SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pre-school education theory - OK0615618
Title: Primární pedagogika I - Předškolní pedagogika
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Co-requisite : OK0615617, OK0615628
Incompatibility : O01315618
Interchangeability : O01215555, O01315618
Is co-requisite for: OK0615617, OK0615628, OK0615620
Is incompatible with: OK0610612, OK0617181, OK0619185
Is pre-requisite for: OK0615621
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.05.2019)
The course is enrolled by students who have chosen the deepening module Primary Pedagogy I.-VI. Students in this module study in the winter semester three subjects, ie primary pedagogy I., II., III. Other subjects are additionally enrolled by the teacher. Analysis of key issues and problems of contemporary preschool education in terms of kindergarten with regard to its development and changes. The content of pre-school education and its didactic transformation, educational programs and curricula. Orientation in game theory and education in terms of fulfillment of personal development goals. The relationship between preschool and primary education, the transition of children from kindergarten to initial education and its pitfalls. The issue of compulsory pre-school education, enrollment in the first school of primary school, school readiness.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (15.11.2018)

Získat přehled o vývoji předškolního vzdělávání v ČR. Pochopit význam hry a hračky, chápat předškolní období  jako důležitou etapu před zahájením povinné školní docházky.  Seznámit se s kompetencemi dítěte na konci předškolního věku, Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, alternativními možnostmi předškolního vzdělávání a metodami spolupráce mateřské, základní školy a rodiči.  Objasnit význam předškolního vzdělávání, osobnostně orientovaného pojetí předškolní výchovy, problematiku školní připravenosti, odkladů školní docházky, zápisů do 1. tříd do ZŠ.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

Odkaz na on-line výuku:

 

Primární pedagogika I – Předškolní pedagogika

19.11. 2021

meet.google.com/ckx-hahh-noy

3.12. 2021

meet.google.com/qcn-azqe-wfg

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity): kontaktní výuka - 8 hodin, zpracování seminární práce - 30 hodin, studium pramenů a literatury - 22 hodin, kolokvium a příprava prezentace na kolokviu - 15 hodin.

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (15.11.2018)

Povinná literatura

MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada 2005.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2.rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4435-3.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005, 184 s. ISBN 80-247- 0852-3.

KROPÁČKOVÁ, J.: Budeme mít prvňáčka. PRAHA: Portál 2008

OPRAVILOVÁá, E., GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál 2003.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika.Praha: Grada, 2016, 219 s.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha, NÚV, 2018.

Dopručená literatura

BURKOVIČOVÁ, R., & KROPÁČKOVÁ, J. (2014) Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace. 24 (4) 562-582.

HELUS, Z. Dítě v osobnstním pojetí. Praha: Grada, 2009.

KOŤÁTKOVÁ, S. Příprava budoucích učitelů mateřských škol a současné trendy pro podporu jejich vzdělávání. čas. Poradce ředitelky mateřské školy, 2017, č.5, s. 12 - 19. ISSN 1804-9745.

KROPÁČKOVÁ, J.. Příprava na 1. třídu. Poradce ředitelky. 2014 3(5) s. 6-11. ISSN 1804-9745

KROPÁČKOVÁ, J. Hledání možností spolupráce mateřské školy a základní školy pro zajištění návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání.  In: SYSLOVÁ, Zora, ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole.  [CD ROM]. Praha: Verlag Dashofer, 2013. ISSN 1802-4130.

KROPÁČKOVÁ, J. Děti s odkladem školní docházky v mateřské škole. Poradce ředitelky. 2013 2(7) s. 20-23. ISSN 1804-9745

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

1. Předškolní výchova, předškolní vzdělávání, dítě předškolního věku, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (oblasti předškolního vzdělávání), pojetí a cíle předškolního vzdělvání v ČR

2.Osobnostně orientovaný model přředškolního vzdělávání - individualizace, společné vzdělávání podle potřeb dítěte, sociální a emocionální podpora dětí, formy přípravy učitele na vzdělávací aktivity, věkově homogenní a heterogenní uspořádání dětí ve třídách.

3.Institucionální předškolní výchova - mateřské školy (veřejné, soukromé, alternativní), mateřská centra, dětské skupiny, firemní mateřské školy atd.) Exkurze do mateřské školy- pozorovaná specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce, podmínky předškolního vzdělávání.

4.Hra, kategorizace a význam her. Hračky a jejich přínos pro individuální a sociálně-vztahový rozvoj. Řízené a spontánní aktivity v mateřské škole.

5.Rozvíjení a podpora pregramotnosti ( čtenářské, matematické, přírodovědné)

6. Návaznost preprimárního a primárního vzdělávání, vstup dítěte za 1. třídy ZŠ, zápisy do do 1. třídy ZŠ, problematika OŠD.

7. Aktuální změny v předškolním vzdělávání, významné osobnosti předškolní pedagogiky.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

Požadavky k zápočtu.

Seminární práce, prezentovaná na kolokviu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html