SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics from Educators for Children of a Pre-school Age II - OK0515109
Title: Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level: basic
Is provided by: OKN03N201A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Is co-requisite for: OK0518129
Is interchangeable with: OKN01N113A
Annotation - Czech
Cílem předmětu je zpracovat přínos předškolního vzdělávání. Kognitivní a sociální rozvoj dítěte, role osobnosti učitele a klimatu školy. Přiblížit zásadní obrat v pojetí vzdělávání (30.léta 20.stol.) a současné teorie vzdělávání podle Y.Betranda. Obsah je naplněn např.srovnáním potřeb dítěte a kognitivního a sociálního rozvoje. Kompetence učitele se zaměřením na osobnostní a sociální rovinu. Pozitivní a negativní vlivy na tvorbu sociálního klimatu v MŠ. Výběr vzdělávacích teorií, které jsou východisky pro RVP a přínos konstruktivismu a projektové metody pro pedagogickou práci v MŠ.
Last update: KOTATKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2012)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zpracovat přínos předškolního vzdělávání v kognitivní a sociální rovině rozvoje dítěte.Rozkrýt specifika osobnosti učitele a klimatu školy. Přiblížit východiska RVP PV z oblasti vzdělávacích teorií. 

Last update: KOTATKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2012)
Literature - Czech

Atkinsonová , R.L. aj. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 92-106, 557-561. ISBN 80-85605-35-X.

Bertrand,Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-9

Grecmanová, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

Koťátková, S. Působení na profesní orientaci studentů prostřednictvím kurzu OSV v souladu s principy humanistického přístupu. In Spilková a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s.68-74. ISBN 80-7315-081-6

Koťátková,S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.

Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2006. ISBN 80-210-4142-0.

Spilková,V.a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

Tonuci, F. Vyučovat nebo naučit? Praha: Středisko vědeckých informací. Praha: UK v Praze, PedF, 1991.

Vašutová, J. Být učitelem. UK v Praze, PedF, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2.

Last update: KOTATKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html