SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education - Individuals with Multiple Handicap II - OK0218215
Title: SpPg znevýh. člov. s KP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBS1S129A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OK0218115
Interchangeability : OBSP18720
Is co-requisite for: OK0218511, OK0218290
Annotation - Czech
Speciálně pedagogické působení u jedinců s více vadami, možnosti výchovy a stimulace v raném věku, vliv multisenzoriální stimulace a využití bazální stimulace, možnosti edukace u nás a v zahraničí, podpora komunikace a socializace v dospělém věku. Reedukace smyslového vnímání u kombinovaně postižených, stimulace hybnosti a řeči, rozvoj psychomotoriky prostřednictvím jednotlivých terapeutických konceptů. Rehabilitační a podpůrná opatření. Program je podpořen systémem MOODLE. Součástí výuky předmětu je Program řízené reflexe pro speciální pedagogy.
Last update: SUMNIKO/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2015)
Literature - Czech

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí a tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická východiska. Praha : TRITON, 2001. ISBN: 80-7584-192-7.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: VUP, 2005.

JELÍNKOVÁ, M. Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením. Praha : Modrý klíč, 1997. ISBN 80-902494-0-X.

VÍTKOVÁ, M. Těžké postižení dětí / žáků jako trvalé pohrožení života. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 325-332. ISBN 80-7315-071-9

VÍTKOVÁ, M. Edukace žáků s těžkým postižením a s více vadami. In In VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání, s. 152-174. ISBN 80-86633-22-5.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999

NIELSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV, 1998. ISBN 80-85866-26-9.

OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.

OPATŘILOVÁ, D. Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, ISBN978-80-210-6221-4.

FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 2007. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-1314-4.

FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy (praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách). 2015. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. ISBN 978-80-904668-9-0.

literatura týkající se problematiky osob s hluchoslepotou.

práce s aktuálními českými a zahraničními studiemi, sledování trendů podpory osob s kombinovaným postižením

 

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Výstup:

ústní zkouška podle zadaných okruhů, ke zkoušce student přinese seznam nastudovaných materiálů

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.02.2018)
Syllabus - Czech

Predběžná témata:

Speciální pedagogiky člověka se zrakovým a kombinovaným postižením

Speciální pedagogika člověka se sluchovým a kombinovaným postižením

Edukace dítěte s kombinovaným postižením v raném věku

Metoda aktivního učení

Diagnostika dítěte s kombinovaným postižením

Sebeobsluha a její význam při vzdělávání osob s kombinovaným postižením

Stravovací návyky a význam speciálního pedagoga při rozvoji dětí s kombinovaným postižením

Předmět je podpořen systémem Moodle

Výstup: ústní zkouška

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html