Pedagogical and School Psychology - OENPP13001
Title: Pedagogical and School Psychology
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OINZ1Q002A
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Class: Předměty v angličtině - mgr.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course is focused on school and counseling psychology. Keywords: Pupil and educational situation. Model of psychic structure of educated individual. Psychology of school class. Diagnostics of social and educational environment. Specific development disorders of learning abilities. Counseling for gifted and talented. Pupils and sudents with problems and their marking.
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (10.05.2010)
Literature -
McLaren, P. (2015). Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education. Routledge.
Daniels, H. (2016). Vygotsky and pedagogy. Routledge.
Griggs, R. A. (2010). Psychology: A concise introduction. Macmillan.
Berliner, D. C. (1991). Educational psychology and pedagogical expertise: New findings and new opportunities for thinking about training. Educational psychologist, 26(2), 145-155.
Stones, E. (2017). Psychology of education: A pedagogical approach. Routledge.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Kurz je zakončen ústní zkouškou, která pokrývá povinná témata (viz sylabus).

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Syllabus - Czech

Obsah kurzu:

 • Pedagogická a školní psychologie: Vymezení, pojetí, tématické zaměření pedagogické a školní psychologie (vývoj předmětu a jeho současná podoba), výzkum v pedagogické psychologii - posuny v metodologii (kombinace kvantitativních a kvalitativních metodologických strategií), rozvoj kvalitativních metod (etnografický přístup), nejčastější metody využívané v pedagogické a školní psychologii.

 • Učitelská profese: Navázání a prohloubení témat probíraných v kurzu "Psychologie učitelství" (viz. Bc. studium VVP): Pojetí učitelské profese, osobnost učitele, nároky učitelské profese, nejistoty a zátěže učitelské práce, učitelská profese - změny v dnešní době. Pojetí žáka a jeho zdroje, pojetí výuky učitelem. Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi (obraz o osobnosti žáka, obraz o jeho výkonových charakteristikách). Profesní dráha učitele (začínající učitel - učitel expert). Autodiagnostické zdatnosti učitele.

 • Žák: Osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech, nároky školy vs. struktura žákovských dispozic. Žáci se specifickými edukační potřebami - žáci s potížemi v učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování apod. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.

 • Školní úspěšnost: Pojetí školní úspěšnosti, školní zdatnost a školní úspěšnost, hlavní příčiny učebních neúspěchů, rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory. Diagnostika školních zdatností žáka.

 • Motivace k učení: Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty atd.; žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek; vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci, změny v žákovské motivaci v průběhu posledních 20 let). Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.

 • Hodnocení ve škole: Funkce (význam), psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením, souvislosti s typem vyučování, možnosti a meze jednotlivých druhů hodnocení, vztahové normy, evaluace školních výsledků (měření na národní a mezinárodní úrovni), autodiagnostické postupy učitele v oblasti hodnocení.

 • Učení a poznávání: Pojem učení a podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení (asociační teorie učení, klasické a operantní podmiňování, tvarová koncepce učení - učení vhledem, kognitivní teorie učení). Piaget - pojetí kognitivního vývoje a učení; Bruner - instrumentální konceptualismus; Bloomova taxonomie učebních cílů a procesy učení, transfer a interference v učení. Zákonitosti učení podle jednotlivých druhů učení. Učení ve školním kontextu: paměťové učení, učení senzomotorické (učení dovednostem), pojmové učení, učení poznatkům - vědomostem, učení řešením problémů, učení z textu, učení z obrazového materiálu, sociální učení. Učení a chyba - práce s chybou. Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení - smysluplné učení.

 • Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy), ovlivňování (neovlivňování) stylů učení - soulad učitelova a žákova stylu. Vztah žáků k učení a poznávání. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

 • Psychologické přístupy k učivu a vyučování: Dětské interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Strukturování učiva. Modely vyučování a učení (transmisivní vs. konstruktivistické atd.). Metakognitivně koncipovaná výuka. Skupinové faktory v učení a vyučování.

 • Interakce učitel x žák (žáci): Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. Pojetí žáka (pojetí úspěšného žáka). Učitelova očekávání ("sebenaplňující proroctví"), typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Pedagogická interakce a komunikace.

 • Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenze. Výzkumy školního klimatu (diagnostika třídního a školního klimatu).Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Význam funkce"třetí aprobace"- třídní učitel.

 • Rodina - Rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly. Rozdíly mezi školní a rodinnou socializací (role rodiče a role učitele). Rodinná očekávání Nové formy komunikace mezi rodinnou a školou.

 • Vývojové problémy v období dospívání ve vztahu ke školní práci a chování žáků a studentů. Akcelerace ve vývoji, problémy v hledání vlastní identity. Možné odchylky ve vývoji ( základní informace z patopsychologie v daném věkovém období).

 • Specifické vývojové problémy v učení (SPU), příčiny, reedukace. Studijní problémy těchto žáků na 2. a 3. stupni školy.

 • Prevence sociopatogenních jevů, preventivní práce se školní třídou a specificky zaměřenými skupinami žáků s rizikovým chováním.

 • Odborné kompetence pracovníků v systém poradenských služeb ve školství: výchovný poradce, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP./znalost vyhlášky 72,73 / 2005 viz webové stránky MŠMT ČR/.

 • Školní a poradenská psychologie v učitelské přípravě.

 • Nadaný žák ve škole.

 • Žáci s problémovým chováním v období pubescence a adolescence, posuzování normy chování z hlediska práce učitele.

 • Neklidný žák / syndrom ADHD/, neurotické obtíže a jejich problémy v prožívání, poruchy chování v závislosti na výchovných vlivech, možnosti intervence ve škole,spolupráce s PPP,SVP a s rodinou žáka.

 • Profesionální příprava školních poradců a třídního učitele.

 • Specifické poruchy učení , příčiny, reedukace, problémy těchto žáků na 2. stupni ZŠ a ŠS.

Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (10.05.2010)
Course completion requirements -

The course is concluded with an oral exam based on lectures and readings.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)