SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology Course - OD2303117
Title: Metodologický kurz
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Interchangeability : OPDC1C002B
Is interchangeable with: OPDC1C002B
Annotation -
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.11.2013)
The aim of the course is to provide 1. theoretical and methodologic background for designing own research in the area of Czech lagnuage didactics; 2. acquiring techniques and methods of scientific work, ethical principles of work, abilities of structuring scientific text, presentation of the results, their discussing and defending.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

Ad 1. 

CRESWELL, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 2nd edition. New Persey : Pearson, 2005. ISBN 978-0131127906. 

ČERMÁK, F. Základy lingvistické metodologie. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-551-3. 

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. 

HERRLITZ, W., et al. Research on Mother Tongue Education in a Comparative International Perspective; theoretical and methodological issues. Amsterdam - New York : Editions Rodopi B.V., 2007. ISBN 978-90-420-2278-2. El. zdroj. Přístupný reg. uživatelům NK ČR v Praze. 

HINKEL, E. (ed.) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London - New York : Routledge, 2011. ISBN 0-203- 83650-2. 

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0. 

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 97880-247-1369-4. 

LEHEČKOVÁ, E.; CHROMÝ, J., ed. Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-465-3. 

MAREŠ, J. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace 23, 2013, s. 455–477. 

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3. 

PODESVA, R.; SHARMA, D. Research methods in linguistics. Cambridge: CU, 2013. ISBN 978-1-107-01433-6. Publikace je dostupná ve fondu Knihovny J. Palacha FF UK. 

STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice : Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X. 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie: kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace 23, 2013, s. 478–510. 

Ad 2. 

KATUŠČÁK, D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978808913270-6. 

KNECHT, P.; DVOŘÁK, D. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, Pedagogická orientace 23, 2013, s. 554–578. 

LEVINE, J. S. Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-11-23]. Dostupné z WWW http://www.learnerassociates.net/dissthes/ 

PUNCH, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7. 

SGALL, P.; PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2505-8. 

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-503-4. 

 

Doporučená odborná literatura:

 

BRUSH, S. G.; SEGAL, A.. Making 20th century science: how theories became knowledge. NY : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-997815-1. 

Kol. Vědecké metody pro doktorandy. Praha : ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7. 

MAYER, R. E. et al. (eds.) Handbook of research on learning and instruction. New York : Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-80461-5. 

SPOLSKY, B.; HULT, M. F. The handbook of educational linguistics. Malden : Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-5410-9. 

Pedagogická orientace, ročník 23, číslo 4, 2013. Monotematické číslo k metodologii výzkumu. 

ŠMILAUER, V. Technika filologické práce. Praha : SPN, 1958. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

Teoretická úroveň: 

Ad 1. Metodologické otázky výzkumné práce v didaktice českého jazyka: 

- stanovení výzkumných cílů a formulace výzkumných problémů 

- problematika volby metod a stanovení výzkumného vzorku 

- typy výzkumů, kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum 

- hypotéza a její formulace, typy hypotéz, deskriptivní a kauzální hypotézy 

- design kvalitativního výzkumu, stanovení otázek, metody, triangulace, kritéria pro evaluaci 

- kvalitativní výzkum v didaktice českého jazyka 

- kvalitativní metody v závislosti na typu výzkumu; experiment v lingvodidaktickém výzkumu 

- případové studie a longitudinální výzkumy 

- sběr dat, jejich klasifikace a analýza – hloubkové a skupinové rozhovory, pozorování, klasifikační, vztahová a kauzální analýza, atomární analýza, zakotvená teorie, narační analýza, obsahová analýza, konceptová analýza, metodika AAA, typy lingvistické analýzy (kurikulárních dokumentů, žákovských komunikátů, komunikačních situací aj.) 

- základní typy kvantitativního výzkumu, statistické metody vyhodnocení dat, interpretace 

- základy metodologie lingvistického výzkumu, empirický výzkum v lingvistice, kvalitativní a kvalitativní výzkum v lingvistice (textová analýza, gramatická analýza, terénní výzkum, sociolingvistické metody, psycholingvistické metody, konverzační analýza, analýza diskurzu) 

- korpusové metody, zásady tvorby korpusu, způsoby záznamu a přepisu, značkování 

 

Ad 2. Technika vědecké práce, charakteristika vědeckého sdělení a jeho typy, prezentace výsledků, zásady tvorby odborného textu, kritická práce s prameny a literaturou, zásady a etika vědeckého diskurzu. 

Aplikační úroveň: 

Student prokáže bezpečnou znalost základní studijní literatury a literatury zaměřené k povaze disertační práce a podrobí kritické revizi svůj vstupní návrh projektu. Zpracuje rozšířenou anotaci disertačního spisu, v níž budou formulovány adekvátní výzkumné cíle a problémy, metody jejich dosažení, a vysloveny výzkumné předpoklady. 

Student navrhne optimální výzkumnou techniku, stanoví reprezentativní výzkumný vzorek, způsob sběru a fixace dat, jejich analýzu, způsob jejich vyhodnocení. Navrhne vhodný postup výzkumné práce (předpilotní studie, pilotní studie, hlavní výzkum) a připraví rozšířenou anotaci k veřejné obhajobě. 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.05.2019)

Student prokáže bezpečnou znalost základní studijní literatury a literatury zaměřené k povaze disertační práce a podrobí kritické revizi svůj vstupní návrh projektu. Zpracuje rozšířenou anotaci disertačního spisu, v níž budou formulovány adekvátní výzkumné cíle a problémy, metody jejich dosažení, a vysloveny výzkumné předpoklady. 

Student navrhne optimální výzkumnou techniku, stanoví reprezentativní výzkumný vzorek, způsob sběru a fixace dat, jejich analýzu, způsob jejich vyhodnocení. Navrhne vhodný postup výzkumné práce (předpilotní studie, pilotní studie, hlavní výzkum) a připraví rozšířenou anotaci k veřejné obhajobě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html