SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Academic Writing - OD0133012
Title: Psaní odborných textů
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HS]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Interchangeability : OPDQ1P118B
Is interchangeable with: OPDQ1P118B
Annotation -
This course is taught in the Czech language only. International students can take the Academic Writing course in English at The Center for Academic Writing, a unit of the Department of Language Studies of the Czech Language Institute (Czech Academy of Sciences). http://cap.avcr.cz/en/academic-writing-course/ The English course takes place every term/semester.
Last update: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (28.02.2023)
Aim of the course - Czech

V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů.

Last update: DVORD4AP (18.07.2014)
Descriptors - Czech

IMPORTANT NOTICE FOR INTERNATIONAL STUDENTS. This course is taught in the Czech language only. International students can take the Academic Writing course in English at The Center for Academic Writing, a unit of the Department of Language Studies of the Czech Language Institute (Czech Academy of Sciences). For more information see the English annotation of the course.

Výuka probíhá hybridně, prezenčně a současně v prostředí ZOOM.

Link na zoom je zaslán přihlášeným studentům.

Off-line aktivity v moodle.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11126

Last update: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (23.02.2023)
Literature - Czech

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Janík, T., Vlčková, K. & Knecht, P. (Eds.). (2013). K metodologickému standardu v pedagogice [monotematické číslo]. Pedagogická orientace 23(4).

Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007). Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan.

Pravidla českého pravopisu (různá vydání).

Szuchman, L. T. (2011). Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 7th Ed.

Last update: Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D. (07.09.2020)
Teaching methods - Czech

Seminář/workshop - tvorba segmentů textu (samostatná domácí příprava), společná práce s texty.

Last update: DVORD4AP (18.07.2014)
Requirements to the exam - Czech

Je vyžadována aktivní účast na setkáních, průběžné předkládání zpracovaných úkolů. Absolvent písemně zhodnotí předložený cizí text a napíše krátký text na téma zadané vedoucím.

Last update: DVORD4AP (18.07.2014)
Syllabus - Czech

Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině.

Základní typy odborných publikací - studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury.

 

Last update: DVORD4AP (18.07.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html