Sociology of Education - OD0133010
Title: Sociologie vzdělavání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Interchangeability : OPDZ1Z004B
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course will present the basic theories of sociology of education and also the most important domestic and foreign researches. The emphasis will be placed on understanding of the relationship between education and the society, in both directions, first how society affects any aspect of school education and second how education contributes to the development of the society and the individual. We will focus particularly on equality of opportunities in education, mechanisms of formation of educational inequality and the possible interventions to support disadvantaged pupils.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Literature - Czech

Doporučená přehledová literatura:

Arum, R.,  Beattie, I.R., and Ford, K. (2011) The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. (2nd Ed). Thousand Oakes, Sage.

Ballantine, J.H. (2001) The Sociology of Education. A Systemic Analysis. (5th Ed.). New Jersey, Prentice Hall.

Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012) Educational Policies and Inequalities in Europe. London, Palgrave Macmillan.

Hallinan, M.T. (Ed.) (2000). Handbook of the Sociology of Education. New York: Kluwer Academic.

Lauder, H. et al (Eds.) (2006). Education, Globalisation & Social Change. Oxford, Oxford University Press.

Matějů, P., Straková, J. (Eds). (2006). (Ne) rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha, Academia.

Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. (Eds.) (2010). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON.

Meighan, R., and Siraj-Blatchford, I. (2003) A Sociology of Educating. (4th Ed.) London, Continuum.

Sadownik, A.R. (2010) Sociology of Education: A Critical Reader. (2nd Ed.) New York, Routledge.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Teaching methods - Czech

Kurz bude realizován formou blokové výuky formou pěti setkání za semestr. Pro každé setkání budou mít studenti předepsanou česky a/nebo anglicky psanou literaturu k přečtení jako přípravu  a hodinu (tzv. readings). Přednášky a diskuse budou předpokládat znalost zadané literatury.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Requirements to the exam - Czech

Kurz bude zakončen zkouškou. Zkouška bude založena na rozpravě nad předloženou seminární prací k vybranému tématu (téma bude konzultováno a schváleno po dohodě s vyučujícími).

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Syllabus - Czech

Obsah:

1.  Vzdělá(vá)ní a společnost - Úloha vzdělání pro jednotlivce a pro společnost, politické, ekonomické a sociální funkce vzdělávacích systémů, historie a současnost, aktuální témata: konkurenceschopnost vs. společenská soudržnost, příprava na trh páce vs. výchova k občanství, globalizace, individualizace.

2. Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání - Funkcionalismus, Konfliktualismus, Interakcionismus, soudobé teorie a systémový přístup v sociologii vzdělávání, škola jako instituce a organizace (neoinsticionalismus).

3. Škola jako organizace a instituce - Sociologie kurikula a skryté kurikulum, kurikulum minulosti a budoucnosti, kdo utváří kurikulum a oficiální vědění; vztah moci a kurikula, organizace vzdělávání (vnější diferenciace - tracking), interakce učitel - žák, vrstevnické skupiny.

4. Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti - Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností. Rasa, etnicita a gender ve vzdělávání. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti.

5. Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků - Spravedlivé vzdělávací systémy, pozitivní diskriminace/afirmativní akce - její obhajoba a kritika, jak vypadají opatření na podporu vzdělávání sociokulturně-znevýhodněných žáků u nás a v zahraničí, vzdělávání Romů a cizinců u nás.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)