SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Statistic in Educational Research - OD0133005
Title: Statistika v pedagogickém výzkumu
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 24/0, other [HS]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Is interchangeable with: OD2303116
Annotation -
The course introduces the basic methods of quantitative data analysis, hypothesis testing theory, and methods of correct interpretation of statistical results presentation. The aims of the course are to acquire skills to calculate and graphically present the basic descriptive characteristics of the data, to understand the hypothesis testing theory and more complicated data analysis, the ability to communicate with the statistician and to interpret the statistical results presentation.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (13.11.2012)
Aim of the course - Czech

Osvojení dovedností spočítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumění teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Descriptors - Czech

Moodle: Statistika v pedagogickém výzkumu, kód pro přístup: Stat2020

MS Teams: Statistika v pedagogickém výzkumu, kód pro vstup do týmu: 0026eil

Výuka online bude probíhat v čase prezenční výuky, tj. úterý 13:30 – 16:00

v tyto termíny: 20.10., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., další termíny budou záležitostí domluvy se studenty.

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2020)
Literature - Czech

Škaloudová, A. (1998). Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Hendl, J. (2004, 2009). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá v učebně s notebooky. Možný je i vlastní notebook. Výuka je kombinací přednášky s diskusí a prací na notebooku. První 2/3 kurzu jsou výpočty realizovány v Excelu, v poslední 1/3 jsou studenti(ky) seznámeni(y) se statistickým SW SPSS. Pro větší přínos z přednášek je vhodná samostatná domácí příprava při osvojování výpočtů v SW.

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška má dvě části. V první části student(ka) prokáže dovednost samostatných statistických výpočtů a tvorby grafů v SW Excel, příp. SPSS. Ve druhé části prokáže porozumění odborným textům, ve kterých jsou výsledky prezentovány pomocí statistického testování hypotéz.

Student(ka) smí u zkoušky používat své poznámky (i elektronické) učebnice i informace na internetu. Během zkoušky nesmí s nikým komunikovat kromě zkoušejícího.

Čas na řešení úkolů zadaných u zkoušky je maximálně 2,5 hodiny.

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Syllabus - Czech

Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)

Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně ("přemostění" mezi metodologií a statistikou)

Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich prezentace, z-skór

t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy

F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, Chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test

Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS

Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek

Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Learning resources - Czech

Motivační píseň, kterou se naučí všichni účastníci: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/pohadkove-pisne/statistika-nuda-je-49505

Výuka probíhá na některých reálných datech. Informace k nim lze nalézt zde:

Klima učitelského sboru: Urbánek, P., Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf, název souboru KUS.xls

Pozorování: Chvál, M., Kasíková H., Valenta P. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum, název souboru data pozorovani.xls, pozorovací arch volně ke stažení na http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=8208&zalozka=6

Vítána jsou i vlastní výzkumná data účastníků kurzu.

 

Last update: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html