SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tradition of Czech Education - OD0115003
Title: Tradice českého vzdělávání
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Interchangeability : OPDQ1P123B
Is interchangeable with: OPDQ1P123B
Annotation -
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)
The aim of the course is to understand the development trends and variable education and training by identifying key events and historical circumstances leading to the historical upheavals in the traditions of Czech schools and education.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Základní literatura

 

CACH, Josef. Otakar Kádner: pedagogika, školství a jejich dějiny.Praha :Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko- vychovatelský odkaz Jana Komenského. Praha: Academia, 1989. ČSN ISO 690.

HERBART, Johann Friedrich. J.F.Herbart a jeho pedagogika.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

LINDNER, Gustav Adolf, DVOŘÁk, Karel a CACH, Josef. G.A. Lindner a jeho odkaz dnešku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970

PATOČKA, Jan. Filosofické základy Komenského pedagogiky. In Komeniologické studie . Praha : Oikúmené, 1997, s. 164-231. ISBN 80-86005-52-6.

KASPEROVÁ, Dana. Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů a reformy školy. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2860-0.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období I., II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-196-6.

VÁŇOVÁ, Růžena. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha: Pedagogická fakulta UK,  1995.

 

Rozšiřující literatura:

 

CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie I.-III. Brno : Novina, 1938-1940.

Úloha osobností a institucí  v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (prezentace školství a vzdělanosti). Edit. KASPER, Tomáš, PELCOVÁ, Naděžda, SZTOBRYN, Slawomir. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2286-6.

UHER, B. Nové školy v předválečném Československu. Praha: UK, 1971.

VÁŇOVÁ, R. Úsilí československého učitelstva o školskou reformu. Pokusné školy 20. let. Pedagogika,1992, 42, 2, 251-258. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Zkouška bude mít podobu diskuze vyplývající ze seminární práce. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (14.01.2019)

Obsah:

• Kořeny a předpoklady tradice české školy (J. A. Komenský, česká komeniologie)

• Důrazy osvícenství, význam racionalismu pro rozvoj výchovného kontextu

• Význam J. F. Herbarta pro výchovu 19. století a rozvoj paradigma herbartistické školy, 

  český herbartismus

• Principy a projevy reformního hnutí

• Meziválečné československé reformní hnutí (legislativa, boj o reformu školy, učitelské

  organizace)

• Zvrat kontinuity české výchovné tradice (1939-1945, 1948-1989)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html