SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of primary school II. - OCRN20UC18
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ II.
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět navazuje na Didaktiku 1.st.ZŠ I dalšími didaktickými tématy klíčovými pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsah předmětu: orientovanost v podmínkách zpracování povinné části pedagogicko-psychologického portfolia; hodnocení procesů a výsledků ve vzdělávání, metody a organizační formy v ročnících 1. stupně ZŠ. Předmět je zakončen ústní zkouškou ze všech témat ročníku.
Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti se orientují v současných trendech a poznatcích k tématům didaktiky 1. stupně ZŠ.

Jsou schopni vnášet nové inspirace do vlastní učitelské praxe a reflektovat ji, sdílet příklady dobré praxe.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Descriptors - Czech

Moddle  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6399

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Literature - Czech

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 

TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ , Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

TOMKOVÁ, AnnA. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018.

LAUFKOVÁ, Veronika, STARÝ, Karel a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha:Portál, 2016.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha:Portál, 2016.

DYLAN, Wiliam, LEAHYOVÁ, Siobhán. Závádění formativního hodnocení. Praha: Edulab, 2016. 

LEEDY, Paul D. Practical research. Planning and Design. 6th edition. New Jersey:  1997.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha:Portál, 1996.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (11.01.2021)
Requirements to the exam - Czech

Ústní zkouška:

Doložení písemného odevzdání průběžných úkolů.

Orientace v tématech ročníku.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Syllabus - Czech

Hodnocení: význam hodnocení pro proces učení žáků, formy a druhy hodnocení ve vazbě na koncepci výuky, inspirativní postupy formativního hodnocení,  možnosti a rizika slovního hodnocení, kriteriální hodnocení, autentické hodnocení, vrstevnické hodnocení, portfolio.

Metody a organizační formy: specifika na 1. stupni, aktivizační metody výuky, didaktická hra, kooperativní výuka, projektová výuka.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů. 

Ústní zkouška.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html