SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of primary school III - OCRN17UC19
Title: Didaktika 1. st. ZŠ III
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OCRN20UC27
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Annotation -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)
The objective of the course is to provide the students with the basic knowledge of didactics: the key princeples of the transformation of the czech education, structure and curriculum of primary school in the countries of the European Union, the historical development of the conceptions of teaching, alternative and innovative conceptions of education
Literature - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

Povinná literatura

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2.      PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2017.

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

HÁJKOVÁ, V.,STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání.Teorie a praxe. Grada 2010.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 2010.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál 2016.

MIKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál 2015.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

 

JANÍK, T.  Akční  výzkum pro učitele. Brno, PdF MU, 2003.

NEZVALOVÁ, D. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, roč. LIII, 2003, č.3, s. 300-308.

 

el.zdroje k problematice inkluzivního vzdělávání:

https://cosiv.cz/cs/faq-pro-skoly/

https://www.inkluzivniskola.cz/

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze

https://www.varianty.cz/inkluzivni-vzdelavani

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

Průběžné plnění úkolů.

Stanovení problému pro akční učitelský výzkum nebo pro výzkumné sledování výuky, které bude odpořeno jeho tematickým ukotvením opřeným o odborné zdroje. Písemně, rozsah  2 – 3 normostrany. 

Syllabus -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

Conceptions of education, teaching a learning, socioconstrustivistic conception of teaching

Alternative, innovative conceptions of education

Curriculum, the development of school curriculum

Aims, goals of education, the content of teaching (integration of knowledge)

Strategies of teaching and learning

Pedagogical communication

Learning environment, social and emocional climate of classroom and school

Motivation in the learning processes

Diagnosis and evaluation/assessment of the pupils

Self-reflection and creation of own teaching style

Course completion requirements - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)

Požadavky k zápočtu v ZS

Průběžné plnění úkolů.

Stanovení problému pro akční učitelský výzkum nebo pro výzkumné sledování výuky, které bude odpořeno jeho tematickým ukotvením opřeným o odborné zdroje. Písemně, rozsah  2 – 3 normostrany. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html