Didactics of primary school II - OCRN17UC12
Title: Didaktika 1. st. ZŠ II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OCRN20UC18
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The objective of the course is to provide the students with the basic knowledge of didactics: the key princeples of the transformation of the czech education, structure and curriculum of primary school in the countries of the European Union, the historical development of the conceptions of teaching, alternative and innovative conceptions of education
Last update: Esserová Kateřina, DiS. (11.11.2018)
Literature - Czech

Povinná literatura

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2.      PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2017.

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

HÁJKOVÁ, V.,STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání.Teorie a praxe. Grada 2010.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 2010.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál 2016.

MIKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál 2015.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. GRADA 2011.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

 

JANÍK, T.  Akční  výzkum pro učitele. Brno, PdF MU, 2003.

NEZVALOVÁ, D. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, roč. LIII, 2003, č.3, s. 300-308.

 

el.zdroje k problematice inkluzivního vzdělávání:

https://cosiv.cz/cs/faq-pro-skoly/

https://www.inkluzivniskola.cz/

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze

https://www.varianty.cz/inkluzivni-vzdelavani

 

Last update: Tomková Anna, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce v LS

Průběžné plnění úkolů.

Zpracování teorie problému (akční učitelský výzkum nebo sledovaný problém ve výuce) a inspirace pro změny ve výuce, řešení 1.fáze výzkumu).

Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, je zaměřena na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury – viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě základní literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1. st.ZŠ.
Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.

Last update: Tomková Anna, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2019)
Syllabus -

Conceptions of education, teaching a learning, socioconstrustivistic conception of teaching

Alternative, innovative conceptions of education

Curriculum, the development of school curriculum

Aims, goals of education, the content of teaching (integration of knowledge)

Strategies of teaching and learning

Pedagogical communication

Learning environment, social and emocional climate of classroom and school

Motivation in the learning processes

Diagnosis and evaluation/assessment of the pupils

Self-reflection and creation of own teaching style

Last update: Esserová Kateřina, DiS. (11.11.2018)
Course completion requirements - Czech

Požadavky ke zkoušce v LS

Průběžné plnění úkolů.

Zpracování teorie problému (akční učitelský výzkum nebo sledovaný problém ve výuce) a inspirace pro změny ve výuce, řešení 1.fáze výzkumu).

Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, je zaměřena na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury – viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě základní literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1. st.ZŠ.
Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.

Last update: Tomková Anna, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2019)