SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Communication Theory - OBPS13085
Title: Teorie komunikace
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr Marek Mičienka
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13015
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými praktickými aspekty procesu komunikace. V rámci kurzu budou studentům blíže představeny teoretické poznatky o lidském komunikování a současně budou vedeni k jejich aplikaci v modelových situacích. Studenti se rovněž naučí odborné analýze sociální komunikace s ohledem na její kontext. Součástí kurzu bude i nácvik komunikačních dovedností pro standardní i nestandardní situace. V rámci kurzu bude pozornost věnována především následujícím tématům: Co je komunikace? Teorie komunikace. Vnímání jako základ komunikace. Chyby ve vnímání. Stereotypy. Neverbální komunikace ? mimika, zraková komunikace, gestika atd. Slovní komunikace, dialog, implicitní a explicitní sdělování; denotace, konotace. Techniky aktivního naslouchání. Komunikace s veřejností, vystupování na veřejnosti. Vyjednávání, techniky řízení diskuse, facilitace a moderování, mediace. Nácvik modelových situací, jejich rozbor s využitím videokamery. Odborná literatura: DeVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. VYBÍRAL, Z. Konflikt, koření života. Praha: Partners Czech, 1996. BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. BIRKENBIHLOVÁ, V.F. Umění komunikace. Praha: 1999. GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. HURST, B. Encyklopedie komunikačních dovedností. Praha: Grada, 1994. LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publ., 1995. PEASE, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001. PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU, 1992, 1996. VYBÍRAL, Z. Co, čím, jak a s kým komunikujeme. H. Králové: Gaudeamus, 1999. WAGE, J.L. Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: Management Press, 2000. WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost? H. Králové: Konfrontace, 1998.
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html