SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Culture - OBPS13084
Title: Psychologie kultury
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13015
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámení s problematikou vztahů mezi kulturou a psychikou. Mezi hlavní témata patří: - pojetí kultury v psychologii - tři přístupy ke zkoumání vztahu kultury a psychologie - cross-kulturní psychologie - kulturní psychologie - ?domorodá? (indigenous) psychologie - témata cross-kulturní psychologie - transkulturní zobecnitelnost sociálně psychologických fenoménů (například stereotypizace, atribucí, skupinových jevů, dělby rolí atd.) - kolektivismus-individualismus (H. Triandis) - sebepojetí (H. Markusová) - hodnoty (S. Schwartz) - témata kulturní psychologie - kritika mainstreamu sociální psychologie a osobnosti (R. Shweder, R. D´Andrade) - vzájemná zakotvenost psýché a kultury (R. Shweder, R. LeVine) - inspirace kulturní antropologií - universalita bez universalismu - témata ?domorodé? psychologie - vyrovnávání se s importem americké psychologie (Kanada, Evropa, Indie, Japonsko) - vznikání vlastních škol a směrů - hledání vlastních kořenů a kulturně specifických témat
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámení s problematikou vztahů mezi kulturou a psychikou.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Literature - Czech

Allport, G. W. (2004) O povaze předsudků. Praha: Prostor. (Originál 1954.)

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R. (2002) Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Články publikované zejména v časopisech:

? Asian Journal of Social Psychology

? Cross-Cultural Research

? Culture and Psychology

? Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology

? International Journal of Psychology

? Journal of Cross-Cultural Psychology.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Syllabus - Czech

Kurz sestává ze 12-13 přednášek. V jejich průběhu budou studenti seznamováni především s problematikou shod a odlišností chování a prožívání lidí v různých kulturách a s otázkami možnosti zobecnit výsledky výzkumů získaných v jedné kultuře na osoby a podmínky existující v kultuře jiné. Přednášky budou doplněny diskusí literatury, která bude studentům zadána k četbě.

Hlavní probíraná témata:

A) Shody a odlišnosti v chování lidí v různých kulturách:

? pojetí kultury v psychologii

? přístupy ke zkoumání vztahu kultury a psychologie

? cross-kulturní psychologie

? kulturní psychologie

? ?domorodá? (indigenous) psychologie

? kulturní transmise a vývoj jedince

? kulturní a biologická transmise

? raný vývoj a péče o dítě

? enkulturace a socializace

? morální vývoj

? konceptualizace vývoje

? sociální chování

? sociokulturní kontext chování

? normy a konformita

? hodnoty

? individualismus a kolektivismus

? sociální kognice

? genderové chování

? osobnost

? osobnostní rysy v různých kulturách

? self v sociálním kontextu

? sociální a kulturní identita, sebepojetí

? konceptualizace osoby a osobnosti

? změněné stavy vědomí

? poznávání

? obecná inteligence

? genetická epistemologie

? kognitivní styly

? kognice v kontextu

? jazyk

? lingvistický vývoj

? lingvistická relativita

? jazykové univerzálie

? bilingvismus

? emoce

? chápání druhých

? emoční univerzálie

? emoce jako kulturní stavy

? přístupy ke zkoumání emocí

? percepce

? historické kořeny

? senzorické funkce

? percepce obrazců a tvarů

? rozpoznávání obličejů

? psychologická estetika

B) Hlavní výzkumné strategie:

? přístupy inspirované kulturní antropologií:

? pojetí kultury

? etnografie

? psychologická antropologie

? kognitivní antropologie

? biologie a kultura

? evoluce a adaptace

? behaviorální genetika

? etologie a sociobiologie

? modely transmise kultury

? metodologická úskalí

? kvantitativní a kvalitativní metody

? projektování komparativní zkoumání

? psychologická data v kulturním kontextu

? analýza ekvivalence

? teoretické problémy kulturní psychologie

? absolutní, relativní a univerzální

? konceptualizace vztahů psyché ? kultura

? kritika mainstreamu psychologie (zejména sociální psychologie a osobnosti)

? vyrovnávání se s importem americké psychologie

? vznikání vlastních škol a směrů

? hledání vlastních kořenů a kulturně specifických témat

C) Vybraná témata z kulturní psychologie:

? akulturace a vztahy mezi kulturami

? pluralistické společnosti

? akulturace

? strategie vytváření vztahů mezi kulturami

? psychologická akulturace

? adaptace

? vztahy mezi kulturami

? multikulturalismus

? kultura, zdraví a kvalita života

? kultura a zdraví

? psychopatologie v různých kulturách

? pozitivní duševní zdraví

? kvalita života v různých kulturách

? kultura a chování podporující zdraví

? ekologie, populace a zdraví.

ZAČLENĚNÍ KURZU:

Kurz Psychologie kultury rozšiřuje řadu dalších kurzů, zejména kurzy sociální psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti a obecné psychologie. Některá témata navazují na témata, která jsou přednášena v kurzu kulturní antropologie.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html