SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Statistics for Psychologists - OBPS13034
Title: Statistika pro psychology
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Alena Škaloudová, Ph.D.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Interchangeability : OBPS13111
Is pre-requisite for: OBPS13091
Is interchangeable with: OBPS13111
Annotation - Czech
Základní statistické pojmy: Statistika, náhodné hromadné jevy, statistika deskriptivní a induktivní, základní a výběrový statistický soubor, reprezentativní výběr. Pořizování výběrů, statistické znaky a jejich typy, rozsah výběru, zjišťování a zápis statistických dat, datová tabulka. Chyby v datech a jak se jim vyhnout. Frekvenční tabulka, intervalové třídění dat. Grafická znázornění naměřených dat. Základní statistické charakteristiky: Střední hodnoty, míry rozptýlenosti, míry koncentrace. Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Normální rozdělení. Základy statistické indukce, teorie odhadu. Základy testování hypotéz: Nulová a alternativní hypotéza, chyba 1. a 2. druhu, hladina významnosti. Možnosti postupu při rozhodování o nulové hypotéze: 1. stanovení kritického oboru pomocí tabulek, 2. na základě porovnání s pozorovanou hladinou významnosti při práci s počítačem. Lineární závislost statistických proměnných: Bodový diagram, korelační koeficient. Rozdělení t, t-test významnosti pro korelační koeficient. Rozdělení chí-kvadrát, chí-kvadrát test nezávislosti. T-test pro dva závislé soubory. F rozdělení, F-test shody rozptylů dvou nezávislých souborů. T-test pro dva nezávislé soubory. Vybrané neparametrické metody.
Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)
Aim of the course - Czech

Znalost metod a cílů popisné a induktivní statistiky. Porozumění a správné využití výsledků počítačového zpracování statistických dat.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)
Literature - Czech

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

ŠKALOUDOVÁ, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
Syllabus - Czech

Sylabus předmětu naleznete na http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/sylabus.htm

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (02.08.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html