SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cultural Anthropology II - OBPS13018
Title: Kulturní antropologie pro psychology II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (62)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: KUAN
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Classification: Psychology > Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13017
Is interchangeable with: OPBP1Q109A
Annotation -
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)
Cultural and Social Anthropology for Psychologists II The aim of the subject is to introduce students to the discipline of cultural and social anthropology. The accent will be put on the empirical grounding of the subject in the field experience. Students will be introduced to the most important concepts and schools of anthropological thought with particular accent towards psychologically oriented streams inside the anthropological theory, namely evolutionism, configurationism, functionalism, culture and personality, symbolic and cognitive anthropology. Literature: Základní studijní BARNARD, A. History and theory in anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ERICKSON, P.A.; MURPHY, L.D. A History of Anthropological Theory. Ontario: Broadview Press, 1998. WALLACE, A.F.C. Culture and Personality. New York: Random House, 1967. Doplňující BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. EVANS-PRITCHARD, E.E. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1977. GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Slon, 2000. GELLNER, A. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993. HOLLAND, D.; QUINN, N. (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. KOTTAK, C.P. Cultural Antropology. New York: McGraw-Hill, 1991. LÉVI-STRAUSS, J.C. Myšlení přírodních národů. Praha: Československý spisovatel, 1971. MALINOWSKI, B. Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights: Waveland Press, 1984.
Aim of the course - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2016)

Seznámit studenty s významnými proudy antropologického myšlení se zvláštním důrazem na psychologicky orientované směry.

Literature - Czech
Last update: DOUBEK/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2016)
 

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

 

Lindholm, Ch. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford : Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

 

BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-212-7.

BOAS, F. The Mind of Primitive Man (Classic Reprint). Forgotten Books, 2012. ISBN 144008730X.

Casey, C. Edgerton, R. B. (Eds) : A Companion to Psychological Anthropology. Modernity and Psychocultural Change. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2007. ISBN 978-1-4041-6255-5

DU BOIS, C. The People of Alor: A Social-Psychological Study of an East Indian Island. Minneapolis : University Of Minnesota Press MINNE edition, 1944. ISBN: 0816671400

Freud, S. Nespokojenost v kultuře. Praha : Alois Hynek, 1998. ISBN 80-86202-13-5

FREUD, S. Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Praha : Práh, 1991. ISBN 80-7252-006-7

GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha : Slon, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

Goffman, E. Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Praha :  Nakl. Studia Ypsilon, 1999. ISBN: 80-902482-4-1.

MEAD, M. Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation. American Museum of Natural History 1973.

SAPIR, E. MANDELBAUM D.G (Ed.) Selected Writings in Language, Culture, and Personality by Edward Sapir. Berkeley : University of California Press, 1985. ISBN 0520055942.

Shweder, R. A., Le Vine, R. A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge : Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SCHWARTZ, T. WHITE, G.M. LUTZ, C. (Eds.) New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge : Cambridge Universty Press, 1992. ISBN 0-521-42609-X

WALLACE, A. F. C. Culture and Personality. New York : Random House 1970. ISBN 0394308565.

Syllabus - Czech
Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)

Kurz se skládá z přednášky a semináře. Přednáška je věnována výkladu nejvýznamějších směrů kulturní antropologie s důrazem na psychologicky orientované antropologické směry a témata a seminář je věnován rozboru vybraného klasického díla z historie kulturní antropologie (M. Meadová, Coming of age in Samoa, B. Malinowski ? Argonauts of the Westrn Pacific ad.), které studenti čtou v originále a referují o něm.

Evolucionismus.

Zrod a základní témata antropologické teorie. Pionýři antropologie a jejich témata: Tylor, Frazer ? původ a vývoj náboženství, magie, Morgan, Maine ? původ a vývoj rodiny, příbuzenství. Metodologické principy a základní premisy. Komparativní přístup, myšlenka psychické jednoty lidstva, unilideární evoluce, pojem přežitku. Evoluce kultury založená na inovaci, na zákonitostech, podle kterých postupují všechny společnosti.

Difusionismus

Rozvoj etnologie, německá a rakouská etnologická škola, britská heliolitická škola. Hlavní představitelé a jejich témata: Graebner, Ratzel, Frobenius, Rivers, Smith, Perry. Evoluce kultury založená na kulturním kontaktu a difúzi kulturních prvků. Důraz na kulturní rozdíly, kulturně specifické oblasti, vyznačující se výskytem podobných kulturních prvků. Ovlivňování kultur, difuze kulturních výdobytků, kulturní okruhy jako variace na evoluční stadia.

Historismus

Zrod moderní kulturní antropologie v Severní Americe. Franz Boas a první generace jeho žáků. Kroeber, Lowie, Sapir, Wissler. Boasova kritika velkých evolučních teorií, zdroje jeho vlastní koncepce, inovace v metodologickém přístupu. Výzkumy mezi Inuity a mezi kmeny Britské Kolumbie. Zdoje empirismu a relativismu v Boasově díle. Odkaz a ozvěny Boasova díla v dalších antropologických směrech. Akademický a politický rozměr Boasova díla.

Funkcionalismus

Zrod moderní sociální antropologie ve Velké Británii. Kritika metodologických a teoretických principů difuzionismu a evolucionismu. Funkcionalismus Bronislava Malinowského, jeho metodologický přínos, výzkum na Trobriadských ostrovech a kniha Argonauti západního pacifiku. Specifika jeho přístupu k funkcionalismu. Pojem instituce a potřeby. Alfred Radcliffe-Brown a strukturní funkcionalismus. Metafora společnosti jako organismu, pojem homeostázy. Inspirace v Durkheimově sociologii.

Strukturalismus

Claude Lévi-Strauss a inspirace strukturalistickou lingvistikou, zejména Pražským lingvistickým kroužkem, prácemi Romana Jakobsona, Nikolaje Trubeckého. Analogizace kultura ? jazyk, kultura chápána jako myšlenkový systém budující na stejných základech jako jazyk, který chápe skrze strukturální lingvistiku, tedy na systémech binárních opozic. Posun od chápání fonémů (a dalších elementů kultury) jako věcí o sobě k jejich chápání jako víceméně arbitrárních elementů, které dávají smyslu pouze ve vztahu, vzhledem k ostatním elementům. Hledání univerzálních myšlenkových operací, na kterých stojí všechny kultury po celém světě.

Symbolická antropologie

Clifford Geertz a interpretativní přístupy. Kultura chápaná jako text, jako veřejný symbolický systém, který je čten účastníky kultury a překládán antropology. Metodologické impulsy ? myšlenka hustého popisu, vyzdvižení literárních aspektů antropologické práce, antropologie jako druh psaní. Četba Kohoutích zápasů na Bali. Victor Turner a reinterpretace Van Gennepovy teorie přechodových rituálů. Pojmy Communitas a Structure.

Psychologicky orientované směry v kulturní antropologii.

Úvod

Psychologické aspekty evolucionismu a difuzionismu. Myšlenka psychické jednoty lidstva, předpoklad ekvivalence mezi evolučními stádii kultury a duševních schopností jejích nositelů.Wundtův vliv v antropologii. Nástup psychoanalýzy a její ohlasy v antropologii. L. Lévy-Bruhl a primitivní myšlení.

Konfiguracionismus

Význam Boasova vlivu na psychologickou antropologii. Teoretické a politické zdroje, které zapříčinily rozvoj psychologické antropologie ve Spojených státech. Střet s eugenickým hnutím a řešení problematiky rasové otázky a duševních schopností.

Kritika Boasovského striktního empirismu a prtikularistického historismu. Kultura jako celek s určitým významem. Hledání syntetizujích teorií v gestalt psychologii a psychoanalýze. Edward Sapir a individuum jako kulturní mikrokosmos. Ruth Benedictová a kulturní vzorce jako základní emocionální jádra, která je možné nalézt napříč jednotlivými kulturními prvky a která udávají každé kultuře její specifický ráz. Benediktové interpretace etnografií Hopiů, Kwakiutlů a Dobuánců z hlediska teorie kulturních vzorců ? četba a komentář.

Škola kultury a osobnosti

Extenze Sapirovy myšlenky individua jako kulturního mikrokosmu. Zkoumání vztahu mezi kulturními normami a praxí a individuálním psychickým vývojem. Margaret Meadová a její slavný výzkum dospívání na Samoa. Četba a komentář původního textu. Teorie kauzálních vztahů mezi kulturou a osobností. Koncepty základní struktura osobnosti (basic personality structure) a primární instituce a sekundární instituce podle Kardinera a Lintona. Pojem modální struktura osobnosti (modální struktura osobnosti) podle Cory du Bois. Aplikace projektivních testů v antropologickém výzkumu. Pokusy o výzkum národního charakteru během 2. světové války a techniky ?výzkumu na dálku?.

Kritika školy kultury a osobnosti v pracech A.F.C. Wallace, F. Hsu a D. Freemana. Základní body kritiky ? problematická validita výzkumů samotných, problém ověřitelnosti základní struktury osobnosti, obtíže se sestavováním vhodných kategorií pro modální strukturu osobnosti, statičnost modelu kultury, založeného na sdílení univerzálních osobnostních charakteristik.

Kognitivní antropologie

Další významný lingvisticky orientovaný směr v antropologii. Původ v relativismu v Boasovské antropologické tradici. B.L.Whorf a E. Sapir a kulturně specifické způsoby myšlení. Sapir-Whorfova hypotéza. Srovnání Whorfova a Lévy-Bruhlova přístupu k intepretaci odlišnosti jazykových kategorií mezi evropskými a indiánskými jazyky.

Nástup moderní kognitivní antropologie v 50. letech. Krize validity etnografie a metodologické inovace kognitivní antropologie ? potřeba vybudovat techniky (zejména interview), schopné odhalit domorodé kategorie namísto podsouvání analytikova vlastního kulturního systému. Inspirace moderní lingvistikou a sémantikou (K. Pike, Pražský lingvistický kroužek, G. Lakoff). Předmět studia kognitivní antropologie - kulturně specifické vědění, které je obsaženo ve slovech, příbězích, artefaktech, které je sdíleno a učeno mezi lidmi. Analýza komponent a další specifické techniky kognitivní antropologie. Výzkum kognitivních map, konvenčních metafor, úsloví, vědění, které je potřeba vědět, aby člověk rozuměl své (nebo cizí) kultuře. Jak vypadá toto vědění, jak je v mysli uspořádáno. Zástupci nové etnoografie a kognitivní antropologie ? W. H. Goodenough, Roy D. Andrade.

Začlenění kurzu

Kurs navazuje na kurs Kulturní antropologie pro psychology I, vychází z pojmové výbavy tohoto kurzu a využívá je při výkladu antropologických směrů a systémů. Je zde zřejmá velká návaznost či komplementárnost s kurzy obecné a vývojové psychologie a kulturní psychologie a kvalitativní metodologie. Kulturní antropologie se od svých počátků na psychologii odkazovala, někdy explicitněji někdy méně. Wundt a řada psychoanalitiků počínaje Freudem se na antropologii odkazovala z psychologické strany, Wundt i Freud napsali práce s antropologickými ambicemi. Myšlenky relevantní pro vztah obou disciplin najdeme u Vygotského, Brunnera, Colea a dalších, proto je žádoucí, aby psychologové měli přehled o dějinách obou disciplín. Malinowski a Boas byli Wundtovými žáky.

Neméně významná je metodologická část. Antropologie je kolébka kvalitativního terénního výzkumu a disciplína, kde je tento přístup pevně institucionálně zakotven a nejvíce praktikován. Byla zde rozvinuta celá řada technik, které se týkají rozhovoru, zúčastněného pozorování. Kvalitativní přístupy jsou využívány i v psychologii a zejména ? díky práci Pražské skupiny školní etnografie ? v moderní české vývojové psychologii najdeme mnoho takto pojatých výzkumů. Rovněž zde je žádoucí, aby studenti měli přehled o historii a původu těchto technik. Vedle toho najdeme i přímé interdisciplinární aplikace, antropologové jako M. Meadová využívali i přímo z psychologie převzaté projektivní techniky, psychologové jako M. Cole se pokoušeli o vývoj testů a testování, které by zohlednilo různý kulturní background respondentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html