SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Pre-Elementary Education - OB7215204
Title: Dějiny předškolní pedagogiky
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB01N117A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Is pre-requisite for: OB7215SPP, OB7215205
Is interchangeable with: OKB7315204
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with the developmental tendencies in the history of pre-school education from the earliest times to the present. The basic emphasis is placed on the awareness of the correlations between the paradigm of the time, its change and the subsequent response and response of the educational and educational theory and practice (transformation of goals, social structures, economic conditions, institutions); it also includes finding a Czech position in the context of European and world development. Topics will focus on: Development of educational goals and their transformation in the history of pre-school education, tradition Childcare in the Middle Ages The first concept of preschool education in history - JA Comenius The liberation of the child in the concept of JJ Rousseau Transformation of the family and the emergence of public preschool institutions Children's Gardens - F. Froebel, Kindergartens - M. Riegerová - Palacká) Concept of "Old School" - Froebelism Reform Movement, Pedocentrism, Principles Personalities and Concepts of Reform Movement Abroad (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori) Personalities and Concepts of Reform Movement in Bohemia (Movement of Experimental Teachers, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus) Influence of Uniform School Principles on Kindergarten Theory of Acceleration of Child Development, Its Impact on Preschool Education and Child on Transition compulsory education The legacy of the Czech history of pre-school education timeliness.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Descriptors - Czech

Online výuka:

meet.google.com/fcy-mbvy-zpx

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)
- kontaktní výuka: 24 hodin
- příprava na ZK: 11 hodin
- domácí studium, příprava na setkání, studium pramenů a literatury a pramenů: 40 hodin

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Literature - Czech

Základní literatura:

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2017. ISBN 978_80_7290-945-2.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

 

Doporučená literatura:

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Prostudování literatury -  min. 2 titulů z předloženého seznamu povinné a doporučené literatury.

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Syllabus - Czech

Témata se zaměří na:

 1. Vývoj výchovných cílů a jejich proměnu v historii předškolní výchovy, tradici.
 2. Péči o děti ve středověku.
 3. První koncepci předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský.
 4. Osvobození dítěte a dětství v pojetí J. J. Rousseaua.
 5. Proměnu rodiny  a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J.V. Svoboda, dětských zahrádek -  F. Froebel, opatrovny  a mateřské školy – M. Riegerová - Palacká).
 6. Koncepci „staré školy“ - froebelismu.
 7. Reformní hnutí, pedocentrismus, principy.
 8. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí ( J. Dewey, E. Keyová,O. Decroly, M. Montessori).
 9. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus).
 10. Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu.
 11. Teorii akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do primárního vzdělávání.
 12. Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.
Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle.

Last update: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (28.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html