SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prolegomena to literary Studies: Theory of Literature I - OB2304300
Title: Úvod do studia literatury: teorie literatury I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: ÚSLI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Peterka, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Classification: Philology > Literary Theory
Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Interchangeability : O02304020
Is pre-requisite for: OB2304302
Is interchangeable with: OB2304100, O02304020
Annotation -
Seminars are focused at cultivating the student's readership and at the work with prose fiction and poetry texts. Seminars foster an open-minded and thoughtful approach in students to the work of literature, to its richness of meaning and form. Seminars care to dismantle the secondary school stereotypes in thinking and the fear of work with texts.
Last update: Hník Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. (14.06.2006)
Literature - Czech

Brukner J.- Filip J. Poetický slovní. Praha: MF, 1997.

Haman, A.. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: Mladá fronta, 1997.

Henckmann, W. - Lotter, K. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995

Hrabák, J. Poetika. Praha: Čs. spisovatel, 1987.

Kapitoly z teorie literárního díla, ed. M. Kubínová. Praha: ÚČL, 1993.

Opelík, J. a kol. Jak číst poezii. Praha: ČS, 1969.

Peterka, J. Studijní texty k úvodu do literatury. Praha: PedF UK 1998.

Peterka, J. Teorie literatury pro učitele. Praha: PedF UK, 2001.

Petrů, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

Úvod do literární vědy. Praha: Hermann a synové, 1999.

Vlašín, Š. Slovník literární teorie. Praha: Čs. spisovatel, 1984.

Last update: Hník Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. (14.06.2006)
Syllabus - Czech

Rámcové požadavky ke zkoušce
Cílem je vytvoření teoretického základu (terminologie, poetika) potřebného pro systematické poznávání literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (literatura umělecká a populární; próza, poezie, drama; folklorní slovesnost, literární fantastika, literatura faktu, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro informovanou a smysluplnou komunikaci o literárních textech.

Uchazeči by měli zejména prokázat schopnost pracovat s klíčovými pojmy (doložit je příkladem z četby nebo vlastní kreací), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo.

Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru.

Součástí zkoušky je písemný test.

Ke zkoušce se předkládá seznam šesti literárních děl různého typu (ne jednotlivých povídek či básní) za účelem jejich souhrnné charakteristiky a teoreticky poučené reflexe.

Témata, pojmy, problémy

1. Pojem literární slovesnosti, texty literární a neliterární, třídění literatury

2. Historický vývoj literární komunikace

3. Literatura umělecká a populární, žánry populární literatury

4. Literatura národní a světová

5. Funkce literatury (estetická, formativní, kognitivní), jejich konkurence

6. Literární dílo, titul, textová geneze díla, intertextovost

7. Autor; typy tvůrčích osobností, implicitní autor (autorský subjekt), způsoby

sebevyjádření, lyrický subjekt, jméno autora, naivní biografismus

8. Čtenář; literární gramotnost, literární kód, akt čtení, faktory ovlivňující četbu;

čtenář předpokládaný (adresát), fikční adresát, osobní záznamy z četby

9. Jazyk; jazyková imaginace, specifičnost literárního jazyka, konkurenční množiny

výrazových prostředků; grafické ztvárnění jazykového projevu, rovina zvuková,

lexikální, syntaktická, stylová

10. Kompozice

11. Básnický obraz, obrazné konstrukce

12. Verš a rytmus, volný verš, rým a strofa

13. Téma a motiv, smysl díla

14. Postava

15. Příběh/ děj

15.1. Narace, vypravěč

16. Časoprostor

17. Druhy a žánry; lyrika, epika, drama; próza, poezie

17.1. Epos, román, povídka, novela, sonet

17.2. Hlavní dramatické žánry, dialog a monolog

18. Folklorní slovesnost

18.1. Pohádka, pověst, přísloví, balada

19. Literatura pro děti a mládež, autorská pohádka

20. Literatura faktu

21. Literární fantastika

22. Literární komika

23. Hodnocení a hodnota

24. Interpretace

Last update: Hník Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. (14.06.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html