SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Morphology of Czech language - OB2303222
Title: Morfologie českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, --- [HT]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Is interchangeable with: OKNUZ03103, OBUZ03103
Annotation -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Traditional (inflectional) morphology and functional morphology. Basic terms. The theoretical status of morphemes and allomorphs. Morphemics: the process of analyzing words into morphemes. Morphological categories. Parts of speech (word-classes): open lexical classes and their functions; closed lexical classes. Declension and verbal conjugation. The dynamics of Czech morphological system.
Literature - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Literatura:

BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006.

Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994.

ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha: SPN, 1972.

Syllabus - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Forma zkoušky: písemná

Anotace: Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny.

Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy.

Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html