SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Morphology of Czech Language - OB2303202
Title: Morfologie českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB2303403
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Pre-requisite : OB2303200
Interchangeability : OB2303403
Is pre-requisite for: OB2303005
Is interchangeable with: OB2303403, OBUZ03103, OKNUZ03103
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)
Traditional (inflectional) morphology and functional morphology. Basic terms. Morphological categories. Parts of speech (word-classes). Declension and verbal conjugation. The dynamics of Czech morphological system.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)

Literatura:

Adam, R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015 (online).

Čechová, M., a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2003.

Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

Štícha, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (13.01.2017)

Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy.

Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.

Požadavky k zápočtu: aktivní práce v semináři (max. dvě absence)

Požadavky ke zkoušce: zkouška má písemnou podobu

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html