SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The seminar to pedagogical practice in alternative kindergartens - O07215104
Title: Seminář k ped. praxi v alternativ. MŠ
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Co-requisite : O07215101
Pre-requisite : O07215054, O07215057, O07215062
Is co-requisite for: O07215101
Annotation -
The goals of this seminar are to: Apply theoretical knowledge about alternative trends in the preschool education into the pedagogical practice Discuss professionally about the alternative and modern programmes of preschool education on the basis of the present theoretical knowledge The contents of the seminar are: A professional discussion The analysis of the school documentation, pedagogical situations, and the solution of pedagogical situations The preparation for direct work with children To search new inspirations for future pedagogical work, students? reflections, a self-reflection, etc.
Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (11.05.2006)
Literature -

Badegruber, B.: Otevřené vyučování ve 28 krocích. Praha, Portál 1994.

Calgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991.

Červenka, S.: Angažované učení. Praha, T. Houška 1992.

Červenka, S.: Učit se, Učit se? Učit se! aneb angažované učení v praxi. Praha, Agentura Strom 1993.

Dinkmeyer, D., McKay, G. D.: STEP: Efektivní výchova krok za krokem. Praha, Portál 1996.

Gardošová, J., Dujková, L.: Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha, Portál 2003.

Grecmanová, H. ? Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Olomouc, HANEX 1996

Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha, Portál 2000.

Houška, T.: Škola hrou. Praha, T. Houška 1991.

Jeřábková, B.: Mateřská škola jako životní prostor I. Brno, Masarykova univerzita 1993.

Krejčová, V., Kargerová J.: Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha, Portál 2003.

Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 1998.

Praha, Karolinum 1995.

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Portál 1996.

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman, 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SNP 1992.

Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno, Paido 1995.

Steiner, R.: Filozofie svobody. Praha, Baltazar 1991.

Svobodová, J. ? Jůva, V.: Alternativní školy. Brno, Paido 1995.

Šebestová,V. ? Švarcová, J.: Maria Montessori ? aktuálně. Praha, Vyšší pedagogická škola a SPgŠ a gymnázium v Praze 6 Evropská 33.

Štech, S.: Škola stále nová. Praha, Karolinum 1992.

Václavík, V.: Cesta ke svobodné škole. Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové, Líp 1997.

Váňová, R. ? Nejedlá, D.: Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR (30. léta 20. století)

Zelinková, O.: Pomoz mi, abych to dokázal. Praha, Portál 1997.

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2008)
Teaching methods -

Forms of teaching: seminar

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2008)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na semináři, prezentace zvoleného alternativního či inovativního směru a přípravy na vzdělávací činnost ve vybrané mateřské škole vycházející ze školního programu (na základě domluvy s ředitelstvím MŠ - příprava mikrovýstupu, celého dne nebo projektu) s následnou reflexí a důrazem na sebereflexi.

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
Syllabus - Czech

Obsah:

  • diskuze o alternativních a inovativních mateřských školách (hledání vztahu teorie a pedagogické praxe)
  • restrukturalizace závažných problémů (využití pedagogického portfolia), jejich pojmenování, pochopení podstaty problému a souvislostí, návrhy možných řešení
  • reflexe hospitačních praxí
  • sebereflexe a postupné vytváření individuálního vnitřního modelu žádoucích pedagogických dovedností (např. vytvořit si sebehodnotící arch)
  • konkrétní individuální a skupinové úkoly (např. navrhnout schéma rozhovoru s rodiči, proč se rozhodli umístit jejich dítě do této alternativní mateřské školy, prostudovat alternatviní či inovativní školní program a vypracovat přípravu na mikrovýstup nebo projekt, vytvořit si pozorovací a hodnotící arch pro praxi v alternativní mateřské škole atd.)
  • aplikace teoretických znalostí (studium odborné literatury) do pedagogické praxe (přípravy, hledání různých variant, inovativních přístupů atd.)

Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html