SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice in Educational Psychology Counselling Centres - O06313029
Title: Praxe v pedagogicko-psychologické poradně
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: PRAX
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Classification: Psychology > Practice and Practical Training
Pre-requisite : O06313026, O06313027, O06313028
Is pre-requisite for: O06313047, O06313046
Annotation -
Practice in Pedagogical-Psychological Counselling Centres Two weeks practice in pedagogical-psychological counselling centres, diagnostic and intervention methods and procedures application. Typical counselling centres activities (for children and their parents), specific client´s problems. A) psychological and pedagogical diagnostic, B) intervention (consultation with client´s parents, teachers etc..), C) psychological and pedagogical therapy (programs helping stimulate child´s development, learning disabilities therapy, therapy of ADD/ADHD sy, individual and group therapy, play therapy, family therapy, etc.), D) methodical leadership of teachers, E) lectures for parents, tearchers and pupils.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

DRAPELA, V. Vybrané poradenské směry. Praha: UK, 1995.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HRABAL, V ST. ? HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do dia-gnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

ŠVANCARA, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha: SPN, 1980.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

VOJTÍK, V.; MACHOVÁ, J.; BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ č. 1 - 34. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Praha, IPPP 1994 - 2002.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ č. 35-50. Zpravodaj IPPP ČR. Praha, IPPP 2002-2007.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
Syllabus - Czech

Posluchači se seznámí s provozem poradny, s regionem, kde poradna působí, s objednavateli služeb, klientelou. Účastní se všech aktivit, které konkrétní poradny nabízejí pro žáka, rodinu a školu:

A) diagnostika (psychologická, speciálně pedagogická),

B) intervence (konzultace s klientem, rodiči, učiteli),

C) pedagogická a psychologická terapie (stimulační programy, náprava specifických poruch učení a chování, individuální i skupinové formy psychoterapie - např. relaxace, hypnóza, terapie hrou, muzikoterapie, arteterapie, rodinná terapie aj.), D) metodické vedení učitelů (MtŠ, specializovaných tříd, výchovných poradců)

E) osvětová činnost (přednášky pro rodiče, žáky, veřejnost).

Pro udělení zápočtu je nutné: hodnocení studenta školitelem v PPP, deník z praxe, kazuistika.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html