SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Economics - O03112009
Title: Úvod do ekonomie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2,Rok3
Old code: ÚVEK
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Classification: Economics > General Subjects
Interchangeability : O01112008, O07112009
Is interchangeable with: O07112009, O01112008
Annotation -
The aim of this course is to provide students with the basics of economics.Lectures are focused on the main trends in economic development (in developed countries and the Czech Republic). This course includes the introduction to microeconomics, macroeconomics and world economy. Attention is given also to financial literacy.
Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

 

Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Literature - Czech

·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

 

Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Requirements to the exam - Czech

Vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou

Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)
Syllabus - Czech

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 

Úvod do ekonomie - všeobecný základ

 

01112008 - Úvod do ek.  1. st. ZŠ              Zp

03112009 - Úvod do ek.  2. st. ZŠ a SŠ     Zk

07112009 - Úvod do soc. věd. - ek. MŠ    Zp

 

ZS 2/0    nebo  LS 2/0

 

Základní problémové okruhy:

 

A. Úvod

1. Ekonomie jako věda - předmět a metody zkoumání

 

B. Hlavní směny ekonomického vývoje ve vybraných regionech a základní principy

    jeho hodnocení

2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a  postavení ČR ve světové   

    ekonomice

3. Podstata, průběh a výsledky transformace ekonomiky ČR v tržní hospodářství a hodnocení  

    ekonomického vývoje ČR

 

C. Úvod do mikroekonomie

4. Tržní ekonomika a její podstata. Trh a jeho fungování

5. Podnikání a jeho právní formy. Hospodaření s penězi

 

D. Úvod do makroekonomie

6. Základní makroekonomické kategorie

7. Hospodářské cykly.  Zaměstnanost a nezaměstnanost

8. Peníze, inflace. Bankovní soustava. Cenné papíry a burzy

9. Hospodářská politika, státní rozpočet, daně,

 

E. Úvod do světové ekonomiky

10. Světové hospodářství

11. Mezinárodní ekonomická integrace

12. Evropská unie a členství ČR v EU

 

 

Literatura povinná

 

·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

 

 

 

Literatura doporučená

 

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

·   Fuchs, Kamil. Tuleja, Pavel. Základy ekonomie. Ekopres, 2003.

·   Tepper, Tomáš; Kápl, Martin. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1991, reedice 1994.

·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.

·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.

·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.

·   SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4

 

Prezentace 

 

  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online]. 11. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>.
  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online]. 09. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>.
  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online]. 15. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>.

Další prezentace na metodickém portále RVP

 

Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2013)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro ukončení předmětu je zpracování a úspěšná prezentace seminárních prací a splnění všech požadavků průběžné kontroly

 Náměty témat seminárních prácí a základní orientace na literaturu.

 Základy finanční gramotnosti

 1. Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Životní úroveň. Životní a existenční minimum

 2. Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové "praktiky". Inflace, její podstat a důsledky

 3. Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu

 4. Finanční trh

Finanční trh - definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Ceny produktů na finančním trhu

 5. Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry - úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

 6. Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos - riziko - likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů).

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů).

Ochrana spotřebitele.

 

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:

< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

Syrový, P.; Novotný, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.

SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.

SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4

SCHIFT, P.D. Ekonomické bajky. Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-325-7

Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF [online]. 2007, říjen. [cit. cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani.html>.

Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15].  Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-87000-11-3. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/sekce/81>.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP v Praze : Tauris, 2006. ISBN 80-87000-02-1. Dostupný z WWW: <www.rvp.cz/sekce/3>.

TICHÁ, M.Finanční gramotnost a finanční vzdělávání. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2009 [cit. 2009-14-10]. ISSN 1802-4785. Dostupné na<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6761/financni-gramotnost-a-financni-vzdelavani.html/>.

TICHÁ, M.Finanční vzdělávání a pregraduální příprava učitelů na UK v Praze - Pedagogické fakultě. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2009[cit. 2009-14-10]. ISSN 1802-4785. Dostupné na<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6763/financni-vzdelavani-a-pregradualni-priprava-ucitelu-na-pedagogicke-fakulte-uk-v-praze.html/>.

TICHÁ, M. Etická a ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2008 [cit. 2008-3-8]. Dostupné na <http://www.rvp.cz/clanek/5/2112>. 6 s.

TICHÁ, M. Etická a ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. In: Pelcová, N.;Hogenová, A. Éthos ve výchově,umění a sportu. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2009, s. 221 - 230. ISBN  978-80-7290-387-0.

SKOŘEPA, M, SKOŘEPOVÁ, V. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 197 s. ISBN 978-80-86960-40-1.

Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

Hesová, A. a kol. Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014.ISBN  978-80-7481-088-6. [online]. [cit. 2014-10-21].  Dostupné z WWW:<http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/19139/katalog_materialu_pro_rozvoj_financni_gramotnosti.pdf>.

KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. ISBN 978-80-87204-82-5.

 

Internetové adresy:

Základní

http://www.finance.cz

http://www.mesec.cz

http://finweb.ihned.cz

http://www.ihned.cz

www.financnivzdelavani.cz

http://www.financnivzdelavani.cz

http://www.penize.cz

http://www.nasepenize.cz

http://www.investujeme.cz

http://www.finmag.cz

http://www.fincentrum.idnes.cz

 

Last update: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html