SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prolegomena to literary Studies: Theory of Literature II - O02304030
Title: Úvod do studia literatury: teorie literatury II
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, --- [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB2304328
Explanation: Rok1
Old code: ÚSLI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Peterka, CSc.
doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.
Classification: Philology > Literary Theory
Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Interchangeability : OB2304328
Is pre-requisite for: O0011
Is interchangeable with: OB2304328
Annotation -
Provides theoretical basis for a systematic knowledge and interpretation of literature.
Last update: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (12.04.2005)
Literature - Czech

Haman A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jihočeská univerzita, H+H 1999

J. Peterka: Teorie literatury pro učitele, Praha 2001

Last update: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (12.04.2005)
Syllabus - Czech
Rámcové požadavky ke zkoušce
Cílem je vytvoření teoretického základu (terminologie, poetika) potřebného pro systematické poznávání literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (literatura umělecká a populární; próza, poezie, drama; folklorní slovesnost, literární fantastika, literatura faktu, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro informovanou a smysluplnou komunikaci o literárních textech.

Uchazeči by měli zejména prokázat schopnost pracovat s klíčovými pojmy (doložit je příkladem z četby nebo vlastní kreací), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo.

Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru.

Součástí zkoušky je písemný test.

Ke zkoušce se předkládá seznam šesti literárních děl různého typu (ne jednotlivých povídek či básní) za účelem jejich souhrnné charakteristiky a teoreticky poučené reflexe.

Témata, pojmy, problémy

1. Pojem literární slovesnosti, texty literární a neliterární, třídění literatury

2. Historický vývoj literární komunikace

3. Literatura umělecká a populární, žánry populární literatury

4. Literatura národní a světová

5. Funkce literatury (estetická, formativní, kognitivní), jejich konkurence

6. Literární dílo, titul, textová geneze díla, intertextovost

7. Autor; typy tvůrčích osobností, implicitní autor (autorský subjekt), způsoby

sebevyjádření, lyrický subjekt, jméno autora, naivní biografismus

8. Čtenář; literární gramotnost, literární kód, akt čtení, faktory ovlivňující četbu;

čtenář předpokládaný (adresát), fikční adresát, osobní záznamy z četby

9. Jazyk; jazyková imaginace, specifičnost literárního jazyka, konkurenční

množiny

výrazových prostředků; grafické ztvárnění jazykového projevu, rovina zvuková,

lexikální, syntaktická, stylová

10. Kompozice

11. Básnický obraz, obrazné konstrukce

12. Verš a rytmus, volný verš, rým a strofa

13. Téma a motiv, smysl díla

14. Postava

15. Příběh/ děj

15.1. Narace, vypravěč

16. Časoprostor

17. Druhy a žánry; lyrika, epika, drama; próza, poezie

17.1. Epos, román, povídka, novela, sonet

17.2. Hlavní dramatické žánry, dialog a monolog

18. Folklorní slovesnost

18.1. Pohádka, pověst, přísloví, balada

19. Literatura pro děti a mládež, autorská pohádka

20. Literatura faktu

21. Literární fantastika

22. Literární komika

23. Hodnocení a hodnota

24. Interpretace

Last update: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (20.09.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html