Fundamentals of linguistics - O02303050
Title: Základy jazykovědy
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ZÁJA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Classification: Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Pre-requisite : O02303101
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Intension and extension of the concept language, origin and development of language, threatened languages, basic linguistic paradigms; inner linguistics: structure of language, grammatical categories, language typology, language universals, graphics and script; parole linguistics (essentials only it is the subject matter of the introduction into pragmatics); definition of linguistics, subject of research, methods of linguistic research, disciplines of linguistics, linguistic terminology; external linguistics: psycholinguistics (modeling of mental structures linked with the production and perception of texts, metaphor, processes connected with native language acquisition and foreign language learning); sociolinguistics (language policy, language legislation); linguistics and native and foreign language teaching, contrastive studies.
Last update: SMEJKALO (26.09.2005)
Literature - Czech

Bogoczová, I.: Stylizace - druhá přirozenost. (K jazykové komunikaci na Těšínsku). SaS, 61,

2000, 18-29.

Budil, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie.Praha 1992, 84-96; nebo: Praha 1999, 136-153.

Čadil, J.: Psaný jazyk, grafémy, psané texty. SaS, 54, 1993, 9-16.

Čang Chan-Liang: Odkaz Josefa Vachka pro studium čínského písma. SaS,59, 1998, 241-248.

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2001.

  • Jazykový korpus. Prostředek a zdroj poznání. SaS, 56, 1995, 119-140
  • Mezinárodní jazyky. In: U.Eco: Hledání dokonalého jazyka, NLN, Praha 2001, 337-342.

Černý, J.: O vzniku a vývoji gramatických kategorií. SaS, 31, 1970, 207-222.

  • Poruchy řeči a typy afázií. Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc 1996, 370-374.

Čmejrková, S. - Daneš, F.: Jazyk malého národa. SaS, 54, 1993, 19-24.

Eco, U.: Pomocné mezinárodní jazyky. In: U.Eco: Hledání dokonalého jazyka, NLN, Praha

2001, 281-298.

Kocourek, R.: K termínu poststrukturalismus: jeho utvářenost a sémantika. SaS, 58, 1997, 197-219.

Kurylowicz, J.: Vývoj gramatických kategorií. In: 12 esejů o jazyce, (eds.) M.Pravda, J.

Šabršula. MF, Praha 1970, 63-80.

Macurová, A.: Jazyk a hluchota. SaS, 62, 2001, 92-104.

Nekvapil, J.: Jazykové biografie a analýza jazykových situací: k osudům německé komunity

v České republice. ČMF, 83, 2001, 65-80.

Saussure, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989, 100-107 (Neproměnlivost a

proměnlivost znaku, § 104-111).

Last update: DANEK/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)
Syllabus - Czech

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

K50: Základy jazykovědy

Ukončení: Z (Zk)

Vyučující: PhDr. Jan Daněk, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: Zápočtový test na základě přednášek a zadané literatury.

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Prostudovat povinnou studijní literaturu. Zkouška se skládá společne se zkouškou z obsahu kurzu Úvod do pragmatiky.

Cíl kurzu:

Získat syntetizující pohled na jazyk obecně a jeho zákonitosti; fakticky i didakticky zvládnout obecně jazykovědné učivo vyučované na gymnáziích.

Obsah kurzu:

1) Jazyk - intenze pojmu jazyk: jazyk vs. neverbální komunikace; jazyk vs. komunikační systémy zvířat; extenze pojmu jazyk: jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků.

2) Fylogeneze jazyka - teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků.

3) Formy jazykové komunikace - komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika; znakové jazyky neslyšících: specifika.

4) Jazyk jako systém - stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální, syntaktická a textová.

5) Jazyk jako komunikační prostředek - jazykový znak: pojetí F. de Saussura, Ch. Pierce, Ogdena a Richardse, W. Morrise; znaky a figury; sémiotická triáda: sémantika - roviny významu jednoduchého jazykového znaku podle G. Leeche, metody popisu významu slov, význam složitých jazykových znaků; pragmatika - význam a smysl, proces interpretace, komunikační situace a řečový akt, principy řečové komunikace; gramatika (syntaktika) - paradigmatické a syntagmatické vztahy, gramatické kategorie.

6) Jazykověda - období předhistorické a historické předvědecké: starověk, středověk, humanismus, racionalismus a osvícenství; období historické vědecké: lingvistická paradigmata

Last update: DANEK/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2009)