SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School Psychology - O02213105
Title: Školní psychologie - integrovaný seminář
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok3
Old code: ŠPIS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Classification: Psychology > Educational Psychology
Is interchangeable with: ONPP13002, ONPP13102
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D. (10.06.2005)
Course: School Psychology The course is focused on school and counseling psychology. Keywords: Pupil and educational situation. Model of psychic structure of educated individual. Psychology of school class. Diagnostics of social and educational environment. Specific development disorders of learning abilities. Counseling for gifted and talented. Pupils and sudents with problems and their marking. Course of educational practise (psychological part) Psychological analysis of educational situations in school, diagnostic methods: observation, classification of observational methods, interviewing, sociometry, social position of students in a classroom, motivation to succees and motivation to avoid failure, psychological problems of evaluation, school-familly cooperation.
Literature - Czech
Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)

Studijní literatura:

Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK - Karolinum a H+H 1993.

Čáp, J. - Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Dařílek, P. - Kusák, P.: Kapitoly z pedagogické psychologie. Olomouc, UJEP 1995.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha, SPN 1982.

Havlík, R. - Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2002.

Hrabal, V. - Lustigová, L. - Valentová, L.: Testy a testování ve škole. Praha, UK 1994.

Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984.

Hrabal, V st. - Hrabal, V. ml.: Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha, UK 2002.

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1989.

Kodým, M. - Langová, M.: Učitel a žák ve výchovně-vzdělávacím procesu. Sborník. Praha, UK 1989.

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál.

Langová, M. - Kodým, M: Psychologie činnosti a osobnosti učitele. Praha, Academia 1987.

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999.

VÁGNEROVÁ, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, UK Karolinum 2005.

Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál.

Základní literatura:

Helus, Z.: Vybrané kapitoly ze sociální psychologie pro učitele. Karolinum, Praha 1992.

Výrost, J. - Slaměník, I. (ed.): Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998.

Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1997.

Vágnerová, M. - Hadj-Moussová, Z. - Štech, S.: Psychologie handicapu. Karolinum, Praha 2000.

Průcha, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Portál, Praha 2002.

Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. CDVU MU, Brno 1995.

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)
The aim of the course:
Understanding the basic priciples of educational process, learning to communicate with pupils, teachers and parents, learning about social climate in classroom and school

The content of the course:

Analysis of pedagogic-psychological aspects of the activity in school. Understanding, interpretation and solving concrete situations in educational process. Emphasis on: psychological apsects of learning and teaching, personality of the pupil and the teacher, communication between pupil and teacher. Methods of gathering and interpretation of the datas.

School experience - Perspective of psychology

Purpose of the course:
The purpose of the course is to present the psychological features of a school. Following the survey of how students perceive school reality, the psychological analyses of different situations will be made. The emphases will be laid on introduction to the main issues of pedagogical psychology (school guidance, teaching methods, learning, pedagogical communication, assessment and evaluation, vexation etc.). Students will be instructed to practice the basic diagnostic tools for teachers - observation, interview, sociometry, questionnaire, etc.. The course will end with the research and the article.

Content of the course:
  • survey of how students perceive school reality
Following issues:

  • school guidance, educational problems, learning dysfunctions
  • school assessment and evaluation
  • school achievement
  • classroom atmosphere, diagnostics of classroom atmosphere
  • classroom as a social group, group dynamics, diagnostics of relationships, vexation
  • psychological features of teacher profession, successful teacher, burn-out syndrome

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html