SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and Psychological Counselling - O02213043
Title: Pedagogicko-psychologické poradenství
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4,Rok5
Old code: PPPO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Classification: Psychology > Special Fields of Psychology
Is interchangeable with: ONPP13040
Annotation -
Pedagogical And Psychological Counselling History, contemporary system and new trends of pedagogical and psychological counselling in Czech Republic. Psychological counselling centres activities (diagnostic, therapy, intervention etc.) for children and adolescents from mainstream schools, activities for handicapped children and adult. Counselling psychologist and school psychologist profession, characteristics of vocational and educational guidance. Typical children and adolescent problems on secondary schools.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

DRAPELA, V. Vybrané poradenské směry. Praha: UK, 1995.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HRABAL, V ST., HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1998.

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

VOJTÍK, V.; MACHOVÁ, J.; BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ č. 1 - 34. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Praha, IPPP 1994 - 2002.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ č. 35-50. Zpravodaj IPPP ČR. Praha, IPPP 2002-2007.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
Syllabus - Czech

Poradenství v systému psychologických disciplín.

Vznik a vývoj výchovného poradenství ve světě a u nás.

Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství, legislativa, nové trendy v poradenství.

Činnosti a kompetence jednotlivých článků poradenství ve školství: školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog; pedagogicko-psychologické poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, Institut pedagogicko-psychologického poradenství.

Odborné činnosti PPP a SPC: diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost.

Nejčastější poradnami řešené problémy staršího školního věku: profesionální volba a volba vzdělávací cesty, vývo-jové poruchy učení a chování, otázka špatného prospěchu, neurotické obtíže, agresivní a asociální chování, vývojo-vé obtíže a krize rodičovské autority.

Last update: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html