Physical culture theory and anthrophomotorics II. - O01320148
Title: Teorie TK a antropomotorika II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: TTKA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Physical and Labour Education for Disabled
Teaching > Physical Education
Pre-requisite : O01320147
Is incompatible with: OK0620148
Is interchangeable with: OK0620148
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (21.09.2023)
Philosophic, antropologic and sociologic starting points. The placement of Physical Culture in the life of a man and a society from a historical and present points of view. The movement and the somatomental development of a human personality. Movement skills, their development and diagnostic. Physical education, its functions, aims and system. The Sports and sport training. Recreational movement activities, movement programs. The health and didactic aspects of movement activities. Everything in the sense of the aplication towards the specific of the type of studies. Somatotypology as an indicator of individual performance. The final and procedural aspect of physical exercises in the mode of motor learning. Everything in the application for the specifics of the study.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

The aim is to acquire basic concepts, definitions in anthropomotorics and basic orientation in the main topics of anthropomotorics and the theory of physical culture.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (12.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ3ZWZmNWMtOGVlNy00YTgxLWJjNDAtN2E3MTE2YTIyMzYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22515533f9-5bf9-4748-b9b7-25e6a7f717ee%22%7d

 

Literature -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 2012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění, výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. str. 56 - 62.
Slepičková,I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Requirements for passing the subject (ie exams) are clearly based on the content, respectively. syllabus of this course, from annotation and recommended literature in the course characteristics in SIS and are further specified by the teacher at the beginning of the semester.

Syllabus -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (21.09.2023)

Philosophic, antropologic and sociologic starting points. The placement of Physical Culture in the life of a man and a society from a historical and present points of view. The movement and the somatomental development of a human personality. Movement skills, their development and diagnostic. Physical education, its functions, aims and system. The Sports and sport training. Recreational movement activities, movement programs. The health and didactic aspects of movement activities. Everything in the sense of the aplication towards the specific of the type of studies. Somatotypology as an indicator of individual performance. The final and procedural aspect of physical exercises in the mode of motor learning. Everything in the application for the specifics of the study.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

1. Processing and presentation of seminar work.
2. Knowledge test.