SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cooperation of the school and the museum - O01315V33
Title: Spolupráce školy a muzea
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Petra Horská, Ph.D.
Class: Volitelné předměty pro PS
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Pre-requisite : O01215018
Annotation -
The course is focused on theoretical and practical presentation of cooperation between school and museum in the context of primary education and museum education activities of a particular museum. Students will learn about the museum as an educational institution. In the context of current educational trends and in terms of the concept of the three phases of a museum visit to the museum, they will look for the interface between the educational objectives of the museum and school. Following them, and based on object learning, they will think through and create their own practical learning activities and materials. The course includes excursions to selected museums.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Aim of the course - Czech

Předmět, jehož záměrem je podpořit dialog mezi školou a muzeem, má svým pojetím vést u studentů k naplňování těchto cílů:

·         Student považuje muzeum za specifické a plnohodnotné místo k učení, které při správném didaktickém zacílení vhodně doplňuje a rozvíjí obsahy školního vzdělávání.

·         Student nachází paralely mezi RVP ZV, prezentačními aktivitami (výstavy, expozice) a edukační nabídkou muzeí.

·         Student vlastními slovy objasní koncept tří fází školní návštěvy muzea, uvede jeho přednosti i obtíže s ním spjaté.

·         Student vlastními slovy objasní objektové učení jako základní metodu muzejní edukace.

·         Student v návaznosti na školní kurikulum, koncept tří fází školní návštěvy muzea, sbírkový fond a edukační nabídku vybraného muzea vytváří vlastní výukové aktivity.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (05.09.2018)
Literature - Czech

 

BRABCOVÁ, Alexandra. (ed.) Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko; Praha: Nadace Open Society Fund, 2003. s. 583. ISBN 80-86213-28-5.

DOLEJŠKOVÁ, Petra. Tajemství muzea - pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol. In: Muzeum - muzejní a vlastivědná práce. 2011, roč. 49, č. 2, s. 24-29. ISSN 1803-0386.

FULKOVÁ, Marie, HAJDUŠKOVÁ, Lucie, SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Galerijní a muzejní edukace 1. Praha:  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2010. s. 23. ISBN 978-80-7290-535-5; 978-80-7101-111-8.

HEIN, George E. Learning in the Museum. Oxon, 2000.

HORSKÁ, Petra. Muzejní programy očima učitelů základních škol. In: Acta musealia suplementa: sborník příspěvků konference Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily 20. a 22. března 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2013. s. 26-28. ISBN 978-80-87130-28-5.

HORSKÁ, Petra. 2014. Výukové cíle edukačního programu v muzeu očima učitelů základních škol. Kultura, umění a výchova, 2(2) [cit. 2014-09-23]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=7&clanek=42.

JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

JAGOŠOVÁ, Lucie, MRÁZOVÁ, Lenka. Aplikace rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In: Muzeum a vzdělávací systém v České republice. Sborník příspěvků z V. celorepublikového kolokvia v Brně 11. - 12. listopadu 2008. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. s. 35 - 43. ISBN 978-80-86611-39-6.

JAGOŠOVÁ, Lucie, MRÁZOVÁ, Lenka. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In: HORÁČEK, Martin, MYSLIVEČKOVÁ, Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní pedagogika dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané KVV PedF UP v Olomouci 6. 5. 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 225-236. ISBN 978-80-244-1993-0.

JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum: edukační fenomén 21. století. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-090-5.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012a. ISBN 978-80-244-3034-8.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012b. ISBN 978-80-244-303-4.

 

 

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (05.09.2018)
Teaching methods - Czech

Výuka vychází z metod a přístupů kritického myšlení. Dále kombinuje výklad doplněný o individuální i skupinovou práci studentů. Hospitace v muzeu.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (05.09.2017)
Syllabus - Czech

1. Muzeum a jeho funkce. Muzeum jako místo k učení. Koncept tří fází školní návštěvy muzea.
2. Objektové učení jako základní muzejně-didaktický přístup.
3. Exkurze do vybraného muzea -  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
4. Výukové cíle edukačních programů v muzeu. Příprava žáků na návštěvu muzea - možné školní aktivity a projekty.
5. Exkurze do vybraného muzea - Muzeum hlavního města Prahy.
6. Pracovní list v muzea - ano nebo ne? Rozvinutí studentských nápadů a reflexí (didaktická analýza) - k zápočtové práci.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (10.10.2018)
Entry requirements - Czech

Nejsou.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (05.09.2018)
Course completion requirements - Czech

V návaznosti na koncept tří fází školní návštěvy muzea a principy objektového učení vytvoření a obhájení vlastní učební aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ.

Účast na exkurzích v muzeích, aktivní práce v semináře, maximálně jedna absence.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (10.10.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html