SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice II - O01215020
Title: Učitelské praktikum II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N133A
Explanation: Rok2
Old code: UČPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01215019
Is incompatible with: OK0615020
Is pre-requisite for: O01215268, O01215154, O01315V55, O01215101, O01215103, O01215102
Is interchangeable with: OK0615020
Annotation -
The objective is the development of the communicative, diagnostic, methodic skills of the students. The students obtain an insight into a school´s, classroom´s, pupil´s life, they recognize their ways of thinking, feeling, motivation, values, interests etc. The students carry out their own teaching activities, they reflect their practical experience, they try to make up own teaching style. They are supervised by Univerity teachers and mentors from primary schools. They keep reflective diary, they write essays relating to the reflection of the practical experience.
Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (19.02.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem této pedagogické praxe je aplikovat teoretické poznatky v praxi, ověřit učitelskou připravenost v autentickém prostředí třídy na 1.stupni ZŠ.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (19.02.2020)
Literature - Czech

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009. ISBN 978-80-

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (19.02.2020)
Syllabus - Czech

Základním obsahem Učitelského praktika II je pravidelné vyučování v jedné třídě – tedy plánování, realizace a reflexe vlastní pedagogické činnosti se žáky. Vyučování má gradační charakter od jednotlivých činností po celodenní tematické vyučování, s ohledem na profesně rozvojové cíle studentů. Důraz je kladen na fáze plánování, realizace a reflexe činností, sdílené v profesním dialogu s vysokoškolskými vyučujícími, fakultními učiteli a kolegy. Studenti systematicky reflektují profesní zkušenosti s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi (případně dalších hodnotících  nástrojů- dle zadání vyučujících) a studentského pedagogického portfolia.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (19.02.2020)
Course completion requirements - Czech

1. Účast  na praxích - max.2 omluvené absence

2. Reflektivní dokumentace praxe (portfolio)

3. Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího

4. Esej na téma "Stávám se učitelem" nebo "Jaký jsem učitel?"

5. Vyplněný Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi - sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem (nebo práce s jiným evaluačním nástrojem- dle zadání vyučující)

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (19.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html