Didactics of primary school II - O01215018
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMN0N132A
Explanation: Rok2
Old code: DIPS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01215017
Is incompatible with: OK0615018
Is pre-requisite for: O01215268, O01215154, O01216111, O01317182X, O01315V11, O01315V55, O01215102, O01315V22, O01315V33, O01215101, O01215103, OSZMDP01
Is interchangeable with: OK0615018
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The objective of the course is to provide the students with the basic knowledge of didactics: objectives and content of teachnig (curriculum, core curricelum, standards, integration of knowledge), communication between teacher and pupils, social climat, methods and strategies of teaching, motivation in the learning activities, diagnostic methods, assessment of the pupils, realation school - family, selected questions of moral education.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2016. 

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (23.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška z Didaktiky 1. st. ZŠ zahrnuje:

Známky z testů učiva ZS a LS a známku z ročníkové práce.

Výslednou známku tvoří průměr známek z testu Didaktika 1. stupně ZŠ I (lze opravit si známku napsáním testu z učiva ZS v semestru letním), známka z testu Didaktika 1. stupně ZŠ II (viz výše) a známka z ročníkové práce. Při hodnocení testu známkou dobře z jakéhokoli testu se dle uvážení vedoucího paralelky koná ještě ústní pohovor, kde student/ka prokáže doplnění znalostí.

Test z učiva LS se koná distančně. Student se hlásí prostřednictvím SIS k termínu. Nejpozději 24 hodin před konáním testu mu přijde e- mailem prolink na on-line prostředí, ve kterém se bude test konat.

Studenti, kteří si musí napsat i test za ZS budou psát tento také distančně. Tito budou obesláni mailem s patřičnou informací nejpozději 27. 5. 2020.

Ročníkovou práci odevzdávají studenti vedoucím svých paralelek (seminářů) nejpozději 10.6. 2020, a to tak, jak vedosucí těchto paralelek určí (pro paralelku J. Staré prostřednictvím moodle).

 

Kritéria hodnocení ročníkové práce:

- aktuální didaktické téma/problém, adekvátně konkretizované

- jasně stanovené cíle práce

- logická struktura výkladu práce, autorsky pojatá struktura práce

- dostatečné teoretické zpracování tématu, využití nejméně 3 relevantních odborných zdrojů, (viz moodle podpora), správná práce s literaturou (viz moodle podpora)

- návrh výzkumného designu a jeho pilotáž

Rozsah minimálně 6 stran odborného autorského textu.

- efektivní představení práce, zodpovězení dotazů

 

Okruhy testu

Induktivní a deduktivní výukový postup- vysvětlí pojmy, uvede příklady induktivního a deduktivního postupu, v ukázce výuky rozliší induktivní a deduktivní postup.

Konstruktivistické postupy ve výuce- vysvětlí pojmy prekoncepty, asimilace, akomodace, sociální konstruktivismus- uvede příklady, zhodnotí přínos Piageta, Vygotského pro didaktiku

Co je to frontální/přímá výuka a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Vyjmenujte zásady efektivní přímé výuky.

Uveďte příklady postupů (alespoň 3), jak zapojit při přímé výuce všechny žáky.

Jaké typy vyučovacích hodin se u nás tradičně rozlišují? (cit. Horák)

Co je to projektová výuka a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Jaké jsou základní charakteristiky projektové výuky?

Jmenujte základní kroky projektové výuky.

Jaký je rozdíl mezi projektovou a tematickou (námětovou) výukou?

Popište příklad vhodné projektové výuky pro 1. stupeň ZŠ a cíle, které může tato projektová výuka plnit.

Co je to diferencovaná výuka?

Jaký je rozdíl mezi skupinovou a kooperativní výukou? Uveďte příklad skupinové ale nekooperativní výuky.

Vyjmenujte a vysvětlete principy kooperativní výuky. (Kasíková)

Musí všichni žáci přispívat rovnoměrně ke skupinovému úsilí?

Jak minimalizovat vliv dominantního žáka ve skupině?

Jak pomoci začlenění slabšího a ostýchavého žáka do skupinové práce?

Zhodnoťte úroveň sociálních dovedností ve „vaší třídě“ a navrhněte postup dalšího rozvíjení těchto dovedností v průběhu dalších 2 měsíců (předpokládejte, že v této třídě budete denně učit, a to pouze vy).

Zhodnoťte problematiku dělení dětí do skupin (počet dětí ve skupinách, složení skupin, utváření skupin dočasných, dlouhodobých, bázových).

Jaké jsou funkce hodnocení? (např. dle Kyriacou)

Napište ke konkrétní ukázce žákovy práce slovní komentář vykazující znaky dobrého formativního hodnocení.

Opravte v ukázce slovního hodnocení nevhodné formulace.

Vysvětlete, co jsou to „rubrics“. Jaké jsou možnosti pro využití rubrics v české primární škole?

Uveďte příklady popisného a posuzujícího „jazyka“ ve výuce a posuďte jejich vhodnost.

Vyjádřete svůj názor na připravované testování na konci primární školy a uveďte možné přínosy a rizika jeho zavedení.

Využijte poznatky z komparativníé pedagogiky- uveďte názvy mezinárodních šetření zjišťujících výsledky ve vzdělávání, - napište alespoň 3 přínosy těchto výzkumů a alespoň 2 rizika, - zhodnoťte výsledky českých žáků primární školy

Co jsou to organizační formy vyučování?

Jaká hlediska jsou důležitá pro uspořádání výuky z pohledu vyučujícího?

Uveďte jakoukoli klasifikaci výukových metod s uvedením autora; metody uvedené v klasifikaci vysvětlete.

Vysvětlete základní princip behaviorismu.

Vysvětlete základní princip humanismu ve vzdělávání (personální modely)

Vysvětlete, co je to diskuse.

Vysvětlete, co je to dramatizace.

Vysvětlete, co jsou to badatelské metody. Uveďte příklad badatelské metody.

Vysvětlete, co se děti při badatelských aktivitách učí.

Vysvětlete, co je to Sokratovská metoda.

Vysvětlete, co je to heuristická metoda. Uveďte příklad.

Vysvětlete, co jsou to situační metody. Uveďte příklad.

Vysvětlete, co jsou to metody hraní rolí. Uveďte příklad.

Vysvětlete podstatu brainstormingových metod a uveďte alespoň 3 obměny braistormingu.

Uveďte seznam příčin nekázně, které může učitel ovlivnit. Ke každé příčině uveďte ilustrativní příklad z praxe nebo z vlastní zkušenosti se školou.

Uveďte třídění kázeňských prostředků učitele. (preventivní, podněcující a potlačující)

Vyjmenujte podněcující / potlačující kázeňské prostředky učitele.

Uveďte konkrétní strategie práce s žáky, které vedou k rozvoji příznivého klima ve třídě.

Popište  behavioristické postupy při řízení třídy.

Vysvětlete postupy: řízené poskytování odměn; smlouvy o chování; náhodně poskytované zpevňující podněty, přistihnout žáka při dobrém chování; dodržování pravidla: odměna-neposlušnost: trest a uveďte svůj názor na ně.

Vysvětlete humanistický přístup k řízení třídy.

Vysvětlete doporučení Ginotta při řízení třídy (vyjadřovat rozumná sdělení, nepřehlížet pocity, odbourávat stereotypy a šablony v myšlení, rozvážně používat chválu, budovat prostředí spolupráce a umět vyjadřovat hněv) a uveďte svůj názor na ně.

Vysvětlete Glasserovu teorii Terapie realitou a její inspiraci pro pedagogiku.

Vysvětlete, co jsou to rutinní postupy a pravidla pro činnosti ve třídě, uveďte jejich příklady a zdůvodněte jejich význam.

Vysvětlete Maslowovu pyramidu potřeb.

Vysvětlete Dreikursovu klasifikaci nesprávného chování.

Uveďte, jak by měl učitel postupovat při práci s žákem, který bojuje o pozornost/o moc/o pomstu/hledá soucit.

Vysvětlete pojmy individualizace, inkluze, integrace, diferenciace, společné vzdělávání

Vyjmenujte didaktické kategorie, kterých se individualizace ve výuce může týkat a uveďte příklady.

Formulujte individualizované učební cíle pro 3 různé skupiny žáků (u jednoho tématu).

Napište formativní zpětnou vazbu ke konkrétní žákovské práci.

Uveďte 2 argumenty odpůrců inkluzivního vzdělávání.

Uveďte 3 příklady podpůrných opatření.

V čem se liší podpůrná opatření 1.stupně od opatření  vyšších stupňů?

Jmenujte alespoň 3 dovednosti učitele klíčové pro individualizaci výuky.

Uveďte názvy a autory didaktických publikací (kromě povinné literatur), které jste četl/a (2). Jaké otázky tyto publikace řeší? Charakterizujte tyto publikace klíčovými slovy. Jaké poznatky vám studium těchto knih přineslo?

Charakterizujte nejméně 3klíčovými slovy program Začít spolu.

 Jmenujte 2 výrazné podněty z programu Začít spolu, které mohou zkvalitnit výuku na 1. stupni ZŠ. Zdůvodněte.

Objasněte význam/smysl center aktivit v programu Začít spolu a vysvětlete, jak fungují.

Které hlavní kriteriální oblasti kvality slouží k posouzení programu Začít spolu?

Uveďte alespoň 3 cíle, které mohou mít ranní zprávy v programu Začít spolu.

Popište 3 varianty, jak vést efektivně ranní kruh, když mají děti chuť sdílet své zážitky a je na to pouze omezená časová dotace (15 minut).

Objasněte třífázový model učení E–U-R a ke každé fázi uveďte příklad vhodné metody

V čem se principiálně liší program Začít spolu a RWCT? Co mají tyto programy naopak společné?

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (08.05.2020)
Syllabus -

Conceptions of education, teaching a learning, socioconstrustivistic conception of teaching

Alternative, innovative conceptions of education

Curriculum, the development of school curriculum

Aims, goals of education, the content of teaching (integration of knowledge)

Strategies of teaching and learning

Pedagogical communication

Learning environment, social and emocional climate of classroom and school

Motivation in the learning processes

Diagnosis and evaluation/assessment of the pupils

Self-reflection and creation of own teaching style

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (03.05.2007)