SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Algorithms and automata for teachers - NUIN021
Title: Algoritmy a automaty pro učitele
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Interchangeability : {Algoritmy a datové struktury (NTIN061) a Automaty a gramatiky (NTIN071)}
Annotation - Czech
Přednáška o algoritmech a základech teoretické informatiky. Navazuje na NTIN060 (ADS1), v učitelském studiu nahrazuje NTIN061 (ADS2) a NTIN071 (Automaty a gramatiky).
Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (19.05.2021)
Syllabus - Czech
1. Vyhledávání v textu
 • notace pro řetězce
 • algoritmus Knuth-Morris-Pratt
 • algoritmus Aho-Corasicková

2. Toky v sítích

 • sítě, toky a řezy
 • Fordův-Fulkersonův algoritmus
 • Edmondsův-Karpův algoritmus (FF s nejkratší cestou)
 • párování v bipartitním grafu
 • vrcholově/hranově disjunktní cesty v grafech

3. Základní geometrické algoritmy v rovině

 • konvexní obal
 • princip zametání roviny řízeného událostmi

4. Převoditelnost problémů a třídy časové složitosti

 • polynomiální transformace a redukce mezi rozhodovacími problémy
 • nedeterministické algoritmy, třídy P a NP
 • NP-úplnost

5. Aproximační algoritmy

 • použití aproximačních algoritmů, poměrová a relativní chyba
 • jeden až dva jednoduché příklady aproximačních algoritmů (knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích) včetně horního odhadu pro jejich poměrovou (nebo relativní) chybu
 • aproximační schéma: princip a příklad

6. Konečné automaty

 • základní pojmy: slova už známe z vyhledávání v textu, jazyk je vlastně totéž co rozhodovací problém
 • definice konečného automatu (DFA), syntaxe a sémantika, regulární jazyk
 • příklad: 0^n1^n není regulární, důkaz principem holubníku
 • příklad: v KMP uvážíme uzávěr zpětných hran a máme DFA
 • regulární pumping lemma (zobecnění myšlenky předchozího důkazu)
 • příklad: 1^{prvočíslo} není regulární
 • součin automatů

7. Regulární výrazy

 • nedeterministický konečný automat (NFA)
 • ekvivalence DFA ↔ NFA
 • ε-přechody, ekvivalence ε-NFA ↔ NFA
 • uzavřenost na množinové operace
 • regulární výrazy popisují právě regulární jazyky

8. Gramatiky

 • gramatiky, jimi generované jazyky
 • pravé a levé lineární gramatiky generují regulární jazyky
 • obecné lineární gramatiky generují i neregulární jazyky
 • bezkontextové gramatiky, derivační stromy, jednoznačnost
 • Chomského normální forma
 • algoritmus testující příslušnost slova do bezkontextového jazyka pomocí dynamického programování

9. Turingovy stroje

 • obousměrný konečný automat
 • bez důkazu: obousměrné automaty jsou stejně silné jako jednosměrné
 • Turingův stroj (TM)
 • TM může příjímat zastavením (rekurzivně spočetné jazyky), přijímat stavem (rekurzivní jazyky) nebo vydávat výstup na pásce (vyčíslitelné funkce)
 • neformálně: vztah mezi TM a RAMem
 • TM jsou ekvivalentní s obecnými gramatikami
 • univerzální Turingův stroj, kódování strojů (bez detailů konstrukce)
 • halting problem je rekurzivně spočetný, ale není rekurzivní
 • Postova věta => doplněk halting problemu není rekurzivně spočetný

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (12.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html